Stypendium specjalne

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać  student, który posiada orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności, z wyjątkiem sytuacji wskazanej w paragrafie 184 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

Proces składania wniosku

Należy zarejestrować się w BON, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przedstawienie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem), następnie w celu złożenia wniosku o stypendium należy wykonać niżej wskazane kroki.

 

Krok 1 – Sprawdzenie dostępności złożenia wniosku w USOS

Sprawdź dostępność i poprawność wprowadzonych danych z orzeczenia wchodząc na stronę USOSweb Kampusu Centralnego https://usosweb.dak.uw.edu.pl/ (zakładka dla studentów, pozycja wnioski, wniosek o stypendium specjalne). w przypadku braku danych z orzeczenia w systemie przejdź do kroku 2. Jeśli system daje Ci możliwość złożenia wniosku wprowadź wszystkie wymagane dane i przejdź do kroku 3.

UWAGA:
BON odpowiada wyłącznie za wprowadzenie danych z orzeczenia, inne przeszkody formalne uniemożliwiające złożenie wniosku należy wyjaśniać w dziekanacie studenckim swojej jednostki dydaktycznej. Wszystkie kluczowe dla wypłaty stypendium dane z dotychczas złożonych w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych orzeczeń zostały już wprowadzone do systemu.

 

Krok 2 (tylko w przypadku braku danych z orzeczenia w systemie)

Informacje dotyczące ważności orzeczenia oraz stopnia niesprawności na podstawie oryginału orzeczenia (do wglądu) może uzupełnić lub uaktualnić tylko pracownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW. W celu wprowadzenia lub uaktualnienia danych należy udać się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW w trakcie dyżuru studenckiego, a następnie po migracji danych (następnego dnia) wykonać pozostałe czynności.

 

Krok 3 – Wydrukowanie i złożenie wniosku
Po wydrukowaniu i podpisaniu wniosku należy niezwłocznie złożyć papierową wersję do właściwej komisji stypendialne swojej jednostki dydaktycznej.

UWAGA: Procedurę składania wniosku należy powtórzyć każdorazowo jeśli dotychczasowe orzeczenie straciło ważność i wydany został nowy dokument.

 

Stypendium specjalne dla Doktorantów

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek doktoranta. Kwestionariusz rejestracyjny, wniosek oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), należy składać do właściwej komisji stypendialnej ds. doktorantów za pośrednictwem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek kwestionariusz rejestracyjny (plik DOC)