Grant Fundacji Universitatis Varsoviensis

Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis” zaprasza studentów niepełnosprawnych i przewlekle chorych do zgłaszania projektów badawczych.
Warunkiem ubiegania się o fundusze na realizację wybranego celu badawczego jest złożenie aplikacji w postaci załączonego wniosku, który może zostać uzupełniony nagraniem lub prezentacją. Materiał przedstawiający projekt powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych badań, opinię opiekuna naukowego.
Przy ocenie wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria:
• wartość naukowa projektu – ocena na podstawie opinii opiekuna naukowego
• zasadność planowanych kosztów projektu badawczego
• dotychczasowe osiągnięcia badawcze
Wyboru laureatów dokonuje komisja konkursowa w składzie:
– Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika;
– Prezes Fundacji Uniwersitatis Varsoviensis Grzegorz Litwiński;
– Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik;
– Przedstawiciel Samorządu Studentów UW.
Kompletne wnioski należy złożyć do BON w formie papierowej i elektronicznej,
w terminie do 5 lutego 2018 roku.
Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dofinansowania i kontaktu z wybranymi wnioskodawcami.
Po wykorzystaniu środków należy przedstawić Fundacji rozliczenie kosztów w oparciu dokumenty księgowe, zgodnie z założeniami budżetowymi.
Wzór wniosku i wymagana dokumentacja:
Wniosek o stypendium – do pobrania – plik DOC
Załączniki:
• zaświadczenie dotyczące sytuacji zdrowotnej (jeśli nie zostało wcześniej złożone
w BON);
• opinie promotora i opiekuna naukowego;
• oświadczenie dotyczące przeznaczenia przyznanego dofinansowania zgodnie
z założeniami zawartymi we wniosku.

Wszystkie aktualności