Konsultacje psychologiczne

Kim jest psycholog?

Zacznijmy od tego, kim nie jest: nie jest lekarzem, zatem m.in. nie przepisuje leków, nie kieruje na badania i nie korzysta z typowo medycznych narzędzi opisu doświadczeń psychicznych. Jest specjalistą w zakresie wiedzy o ludzkim zachowaniu, przeżyciach wewnątrzpsychicznych, relacjach, strategiach samoregulacji w kontekście napotykanych wyzwań.

Rodzaje spotkań – rodzaje celów

Możesz skorzystać z jednego z dwóch podstawowych ich rodzajów:

1) konsultacje mające na celu zaopiniowanie Twojego wniosku o wsparcie w ramach uczelni (korzystają z nich studenci, którzy nie posiadają dokumentacji pochodzącej z kontaktu ze specjalistą spoza BON lub dokumentacja ta jest niepełna i chcą skorzystać z opinii psychologa w BON),

2) konsultacje, które służą uzyskaniu przez Ciebie wsparcia oraz lepszej orientacji w charakterze doświadczanych trudności i zaplanowaniu sposobu ich rozwiązania.

Gdy mamy do czynienia z pierwszym rodzajem konsultacji, rola psychologa pozostaje wspierająca, jednak w tym przypadku wsparcie to wyraża się w sposób szczególny poprzez.. pielęgnowanie Twojego prawa do odpowiedzialności za podjęte zadania i prawa do roli studenta. O co w tym chodzi? Rolą psychologa w trakcie takiej konsultacji jest ustalenie, na ile doświadczane przez Ciebie trudności stanowią specyficzne i aktualne utrudnienie w realizacji konkretnych aspektów Twoich zadań na studiach w konkretnych okolicznościach, w konkretnym czasie, w kontekście konkretnych przedmiotów itd. Oznacza to, że psycholog w tym przypadku pełni rolę osoby, która różnicuje i ocenia, a czasem wskazuje: w tym przypadku nie widzę związku między charakterem trudności a charakterem zadania i okoliczności jego wypełniania (a w konsekwencji: nie mogę udzielić poparcia Twojej propozycji rodzaju lub zakresu wsparcia). Wynika to z tego, że jako BON nie proponujemy standardowego „pakietu pomocowego”, który byłby przyporządkowany do konkretnego problemu, ale jest on zawsze odpowiedzią na indywidualną sytuację danej osoby w jej aktualnym położeniu i stanie zdrowia. Wierzymy, że pomoże Ci to w byciu przede wszystkim studentem a nie „osobą z problemami”. Pozwala to również w wyrównywaniu szans na studiach osób przeżywających pewne trudności bez odbierania prawa do wymagań (tak, to prawo!:). Zadaniem psychologa jest w tym przypadku nie tylko bycie wspierającym ale również stanie na straży wspomnianych standardów wsparcia, a więc w pewnym sensie – bycie oceniającym.

O drugim rodzaju konsultacji można powiedzieć, że pozwala na większe skupienie na wspólnym formułowaniu hipotez na temat tego, jak zrodził się zgłaszany problem i jakie czynniki obecne w życiu studenta sprzyjają jego trwaniu. Można powiedzieć, że są to wspólnie stawiane pierwsze kroki w kierunku podjęcia ewentualnej psychoterapii. W tym zakresie konsultacja pozwala zorientować się, jak może wyglądać kontakt terapeutyczny, czego się można po nim spodziewać (akceptacji, bezpiecznego kontekstu przeżywania i wyrażania emocji, szczerości, nowych znaczeń, wiedzy, impulsu do kwestionowania oczywistych dotąd ograniczeń dla życiowych zmian…).

Konsultacja psychologiczna w BON…

 • jest przede wszystkim spotkaniem. Jest to spotkanie bezpłatne, na które jako student możesz liczyć bez skierowania i bez długiego oczekiwania na termin (zdarza się, że okazuje się ono możliwe jeszcze w dniu zgłoszenia).
 • jest to rodzaj spotkania opartego na dialogu, akceptacji i wymianie znaczeń, jakie nadajemy omawianym sytuacjom. Proponowane Ci w trakcie spotkania alternatywne znaczenia, reakcje, zachowania, interpretacje wyrastają z jednej strony z poznanych koncepcji teoretycznych, z drugiej strony – z doświadczenia w indywidualnej pracy z osobami, z rodzinami i grupami. Wspomniana akceptacja oznacza, że możesz się czuć swobodnie ze swoją identyfikacją płciową, orientacją, przynależnością religijną, wyznaniową, narodowością, przekonaniami (np. na temat psychologów i psychoterapeutów;) czy innymi elementami tożsamości, o których myślisz jako o sytuujących Cię poza mainstreamem.
 • opiera się na zasadzie poufności, co oznacza, że informacje o Twoim stanie zdrowia i informacje osobiste pozostaną między nami, chyba że w oparciu o nie będziesz się chciał starać o określony rodzaj wsparcia za pośrednictwem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Również wtedy informacje udzielane są tylko w potrzebnym do tego zakresie, tylko za Twoją wiedzą i zgodą i wyłącznie pracownikom BON odpowiedzialnym za prowadzenie Twojej sprawy. W wyjątkowych, spornych, sytuacjach, na mocy dokumentów regulujących wsparcie studentów ze strony BON, do dokumentacji studenta może również uzyskać wgląd Rektor, jako nasz zwierzchnik. Inną sytuacją, w której psycholog zmuszony jest do odstąpienia od zasady poufności jest sytuacja, w której dochodzi do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osoby.
 • oznacza, że nie jest to terapia, a więc nie jest możliwe w jej ramach stawianie i weryfikowanie celów w ramach długoterminowego kontaktu terapeutycznego opartego o regularne spotkania.
 • nie jest nastawiona na postawienie czy weryfikację diagnozy nozologicznej, tj. diagnozy formułowanej przy użyciu środków opisu specyficznych dla nauk medycznych. Jest to diagnoza funkcjonalna, odnosząca się do efektywności codziennego pełnienia ról i radzenia sobie danej osoby w kontekście jej zadań, doświadczanego stresu, jakości otrzymywanego wsparcia itd.

Ile razy i… kiedy ponownie?

Zakładamy jednorazowo 1-2 spotkania. Nie oznacza to jednak braku możliwości ponownego kontaktu w przyszłości, a w szczególności:

 • w kolejnym roku akademickim,
 • w przypadku, gdy wyraźnie uzasadnia to zmiana sytuacji studenta po dłuższym okresie przerwy w spotkaniach i dana osoba nie pozostaje w kontakcie z psychoterapeutą,
 • pojawia się potrzeba zaopiniowania bieżącego wniosku o wsparcie na studiach, a informacje z poprzednich konsultacji nie dostarczają wystarczających do tego przesłanek.

Co dalej? Jakie możliwości?

Po konsultacji psychologicznej może Ci zostać zarekomendowany:

 • kontakt z lekarzem psychiatrą,
 • kontakt z konsultantem BON, który pomoże Ci dopełnić ewentualnych formalności związanych ze złożeniem wniosku do prodziekana ds. studenckich o dostosowania trybu studiowania do Twoich aktualnych utrudnień wynikających ze stanu zdrowia i/lub
 • kontakt z placówką oferującą psychoterapię.

Zachęcamy do regularnego zgłaszania zmian samopoczucia, których pojawienie się sprawia, że dotychczasowe ustalenia podjęte w BON tracą swoja aktualność i stają się niewystarczające dla wyrównania Twoich szans na studiach. Zgłoś potrzebę renegocjacji ustaleń konsultantowi BON. Pamiętaj, by nie podejmować prób zaliczania przedmiotów pomimo doświadczania trudności zdrowotnych poważnie nadwerężających Twoje szanse na rozliczenie przedmiotu – termin egzaminu raz wykorzystany nie podlega przywróceniu z powodów zdrowotnych! Stawienie się na egzaminie równoznaczne jest z deklaracją: „jestem w dostatecznie dobrej kondycji, by podjąć próbę i przyjąć uzyskany rezultat”.

Prosimy o telefoniczne zapisywanie się na wizytę w godzinach 8.00 a 16.00 pod numerem tel. /22/ 55-24-221 lub /22/ 55-24-222.

Konsultacje prowadzi mgr Agnieszka Bysko (a.bysko@uw.edu.pl) i odbywają się w Pałacu Kazimierzowskim (lewe wejście zewnętrzne) w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 17.00 – 20.00
Środa: 10.00 – 14.00
Piątek: 17.00 – 19.00

Osoby, które zostały zapisane na dyżur, a z przyczyn obiektywnych nie mogą przyjść w danym terminie
na konsultację, proszone są o telefoniczne odwołanie wizyty.

Nieodwołanie spotkania skutkuje brakiem możliwości zapisania na konsultacje psychologiczne w naszym biurze.