Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt realizowany w oparciu o umowę nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 zawartą pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

  Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z Zasadami składania wniosków on-line – otwiera nowe okno..

  Jedyną formą rejestracji jest wypełnienie poniższego formularza.

  Po wysłaniu otrzymasz na swój adres e-mail niezbędne dokumenty i informację o rodzaju i terminie wybranych zajęć. Oczekuj na potwierdzenie zapisu! Dopiero po potwierdzeniu wypełnij otrzymane dokumenty i dostarcz je do BON.

  UWAGA. Pola oznaczone symbolem gwiazdki (*) są wymagane.

  Dane osobowe

  • WAŻNE! W formularzu podaj swój uniwersytecki adres e-mail zarejestrowany w systemie USOSweb (z domeną @student.uw.edu.pl albo @uw.edu.pl).


  • Podaj numer telefonu bez kresek i spacji. Same cyfry.

  Wybór przedmiotu i terminu zajęć
  • Nazwa przedmiotuwymagane
   Proszę wybrać zajęcia aby wyświetlić dostępne terminy.

  • Termin i godzina zajęć na pływalniwymagane
   Proszę wybrać termin, w którym zobowiązują się Państwo uczestniczyć w zajęciach.


   Zajęcia odbywają się pod adresem: Pływalnia UW (Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Warszawskiego), ul. Stefana Banacha 2A, 02-097 Warszawa

  • Termin i godzina zajęć korektywy i kompensacji wad postawy wymagane
   Proszę wybrać termin, w którym zobowiązują się Państwo uczestniczyć w zajęciach.


   Zajęcia odbywają się pod adresem: BUW – ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, poziom -1, podziemia sportowe


  • Np. Czy potrzebujesz rozliczenia WF? Możesz w kilku zdaniach opisać szczególne potrzeby w kontekście zajęć ruchowych (np. dotarcie na zajęcia, asystent podczas ćwiczeń, pomoc w przebieralni). Maksymalnie 1000 znaków. Wpisano 0 znaków.

  Zgody i oświadczenia

  Uwaga. Przycisk wysłania formularza nie będzie aktywny, jeśli nie zaznaczysz wymaganych zgód.

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
  Projekt realizowany w oparciu o umowę nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 zawartą pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

  Przetwarzanie danych Uczestnika projektu Pilotażowe Zajęcia Sportowe

  Wróć do formularza
  (uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

  W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Uniwersytet dla wszystkich — Level up” nr POWR.03.05.00-00-A067/19 przyjmuję do wiadomości, że:

  1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
   1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z pózn. zm.),
   2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z pózn. zm.),
   3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z pózn. zm.);
   4. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
  3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”, „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje programów operacyjnych”.
  4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Uniwersytet dla wszystkich — Level up”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
  5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej — Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul. Nowogrodzkiej 47a, beneficjentowi realizującemu projekt — Uniwersytetowi Warszawskiemu z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzez Instytucji Zarządzającej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych.
  6. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
  7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
  8. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu, oraz uzyskania kwalifikacji, lub nabycia kompetencji.
  9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.
  10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  12. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
  13. Mogę skontaktować się u beneficjenta z osobą, która odpowiada za ochronę przetwarzania danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@uw.edu.pl lub z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@miir.gov.pl.
  14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17, 18 i 19 RODO.
  15. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  16. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie oraz monitoringu moje dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko, PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze: „Zbiór danych osobowych z ZUS”. Dla tego zbioru mają zastosowanie informacje jak powyżej,zobacz przypis {1}.

  Wróć do formularza
  {1} Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Działania 1.3 lub 1.2.