Stypendium specjalne

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać  student studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, z wyjątkiem sytuacji wskazanej w paragrafie 184 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

Świadczenie jest wypłacane wyłącznie na wniosek studenta w danym roku akademickim.

Proces składania wniosku

Pierwszym etapem procedury wnioskowania o stypendium specjalne jest złożenie w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Biuro wprowadza orzeczenie do systemu i odblokuje możliwość złożenia wniosku.

Następnie należy zalogować się do Centralnego USOSweba Uniwersytetu Warszawskiego i wypełnić, wydrukować i podpisać Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – znajduje się on w zakładce Dla wszystkich > Wnioski. Wniosek ten należy następnie złożyć do właściwej Komisji Stypendialnej.

Stypendium specjalne jest przyznawane na maksymalnie dziewięć miesięcy. Jeśli wniosek zostanie złożony w Komisji do 10. dnia miesiąca (włącznie), stypendium zostanie  przyznane od tego miesiąca,
w przeciwnym razie – od miesiąca następnego. Oznacza to, że jeśli chcesz otrzymać stypendium na całe dziewięć miesięcy, począwszy od października, powinieneś złożyć wniosek najpóźniej 10 października. Jeśli wniosek wpłynie po 10 października, a do 10 listopada, otrzymasz stypendium na osiem miesięcy, począwszy od listopada. I tak dalej… W przypadku wysyłki wniosku listem poleconym Poczty Polskiej liczy się data stempla pocztowego jako data wpłynięcia do Komisji.

UWAGA:
BON odpowiada wyłącznie za wprowadzenie danych z orzeczenia, inne przeszkody formalne uniemożliwiające złożenie wniosku należy wyjaśniać w dziekanacie studenckim swojej jednostki dydaktycznej. Procedurę składania wniosku należy powtórzyć każdorazowo, jeśli dotychczasowe orzeczenie straciło ważność i wydany został nowy dokument.

Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz w BON, weź ze sobą oryginał orzeczenia (wyłącznie do wglądu)  i wypełnij poniższy kwestionariusz.

Wniosek kwestionariusz rejestracyjny (plik DOC)