Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Zasady przyznawania stypendium dla osób z niepełnosprawnościami określone są w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – plik PDF

Świadczenie jest wypłacane wyłącznie na wniosek studenta w danym roku akademickim.

Informacje odnośnie terminów i aktualnych procedur znajdują się na stronie BON w aktualnościach w porządku chronologicznym.

Aktualny Komunikat w sprawie formy i terminów składania wniosków przez studentów w roku akademickim 2020/2021.

Aktualny Komunikat dotyczący formy i terminów składania wniosków przez doktorantów w roku akademickim 2020/2021.

Proces składania wniosku

Pierwszym etapem procedury wnioskowania o stypendium jest przedłożenie w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Z uwagi na sytuację epidemiczną istnieje możliwość przesyłania dokumentów elektronicznie. Zgodnie z § 11 pkt. 1 Regulaminu Świadczeń dla Studentów Uniwersytetu Warszawskiego  ( Zarządzenie nr 203 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2020 r.)  Obowiązek wiarygodnego udokumentowania spełnienia przesłanek do przyznania świadczeń spoczywa na wnioskodawcy. Dopuszcza się dokumentowanie za pomocą kserokopii albo dokumentów elektronicznych lub skanów. Orzeczenia można przesyłać na adres bon@uw.edu.pl w formacie pdf z konta pocztowego o domenie identyfikowanej z Uniwersytetem. Możliwe jest przesłanie pocztą tradycyjną kopii dokumentu z pieczątką poświadczającą zgodność z oryginałem. Pracownicy BON wprowadzają dane z  orzeczenia do systemu USOS.

Następnie należy zalogować się do Centralnego systemu USOSweb Uniwersytetu Warszawskiego i w zakładce: Dla wszystkich  – Wnioski  wypełnić Wniosek o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami na rok akademicki 2020/2021. Dalej należy postępować zgodnie z instrukcjami.

UWAGA:
Procedurę składania wniosku należy powtórzyć każdorazowo, jeśli dotychczasowe orzeczenie straciło ważność i wydany został nowy dokument.

Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz w BON, wypełnij formularz rejestracyjny.