1. Wypożyczalnia urządzeń specjalistycznych dla osób z niepełnosprawnościami, zwanych dalej Sprzętem, prowadzona jest przez  Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON) Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Specjalistyczny Sprzęt wspomagający wypożyczany jest nieodpłatnie.
 3. Wykaz Sprzętu będącego na wyposażeniu wypożyczalni znajduje się na stronie https://bon.uw.edu.pl/
 4. Prawo do wypożyczenia Sprzętu przysługuje osobom z niepełnosprawnościami (studentom, doktorantom, pracownikom UW –  zwanych dalej Wypożyczającym) zarejestrowanym w BON UW.
 5. Podstawą ubiegania się o wypożyczenie Sprzętu jest wypełnienie i złożenie Wniosku o użyczenie sprzętu w BON UW w postaci papierowej lub wypełnienie i wysłanie do BON jego wersji elektronicznej.
 6. Komisja powoływana przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW opiniuje Wniosek
  o użyczenie sprzętu.
 7. W przypadku pozytywnej opinii Komisji przygotowywana i podpisana zostaje Umowa użyczenia sprzętu określająca szczegółowe warunki i okres wypożyczenia sprzętu.
 8. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony Sprzęt przez cały okres wypożyczenia.
 9. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania. Uszkodzenia oraz szkody powstałe z winy wypożyczającego będą usuwane na jego koszt.
 10. BON nie ponosi odpowiedzialności za dane elektroniczne przechowywane na wypożyczonym Sprzęcie.
 11. Zakazane jest samodzielne instalowanie na wypożyczonym Sprzęcie jakiegokolwiek oprogramowania oraz odinstalowywania i usuwania oprogramowania będącego na jego wyposażeniu w momencie jego wypożyczenia, bez zgody BON.
 12. Wypożyczany sprzęt objęty jest ubezpieczeniem na okres jego wypożyczenia.
 13. W wypadku zaginięcia lub kradzieży sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu na policji oraz poinformowania BON i dostarczenia do BON kopii zawiadomienia złożonego na policji.
 14. W przypadku gdy działania policji nie doprowadzą do odzyskania skradzionego Sprzętu, Wypożyczający ma obowiązek dostarczenia do BON protokołu umorzenia śledztwa w sprawie zaginionego sprzętu. W przypadku jego nie dostarczenia Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu jego wartości według wyceny z dnia użyczenia Sprzętu.
 15. Wszelkie uszkodzenia Sprzętu należy bezzwłocznie zgłosić do BON.
 16. Uszkodzenia powstałe z winy Wypożyczającego będą usuwane na jego koszt.
 17. W wypadku osób unikających odpowiedzialności materialnej za utracony lub uszkodzony z ich winy Sprzęt, Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo wystąpienia na drogę sądową oraz ograniczenia lub zawieszenia świadczeń mających charakter pomocy materialnej.

Pobierz regulamin jako plik docx