O co chodzi?

Zapraszam do zgłaszania się do działania stanowiącego jedno z planowanych zadań projektu realizowanego przez Ministra Nauki pt. „Wsparcie studentów w zakresie podniesienie ich kompetencji i umiejętności” (Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym, Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2012-2027) https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-ministra-nauki-do-skladania-ofert-w-projekcie-wsparcie-studentow-w-zakresie-podniesienia-ich-kompetencji-i-umiejetnosci

Kto może się zgłosić?

Działanie jest skierowany do studentów Wydziału Fizyki oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych. Pierwszym celem działania jest przygotowanie i udział w międzynarodowych zawodach fizycznych:

 • International Physicists’ Tournament,
 • Physics League Across Numerous Countries for Kick-ass Students,
 • University Physics Competition.

Drugim działania jest umożliwienie jego uczestnikom prezentacji wyników swoich badań na międzynarodowych konferencjach naukowych, do których kwalifikacja odbywa się w trybie konkursowym:

 • March Meeting of the American Physical Society,
 • April Meeting of the American Physical Society,
 • European Physical Society Forum,
 • International Conference for Physics Students,
 • Young Atomic Opticians Conference.

Jak się zgłosić?

Studenci pragnący wziąć udział w projekcie powinni wysłać:

 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć,
 • klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
 • informację, w których konkursach i w których konferencjach chcieliby uczestniczyć,

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dr. hab. Krzysztofa Turzyńskiego, prof. ucz. krzysztof.turzynski@fuw.edu.pl) z tematem Konkursy 2025. Pierwsze dwa dokumenty powinny być przygotowane zgodnie z załączonym wzorcem. Informacja o wyborze konkursów i konferencji może być zawarta w treści listu ze zgłoszeniem.

Kto będzie przyjęty?

Kryteria oceny zgłoszeń:

 • kryteria formalne zawarte w zaproszeniu do składania ofert (osoby bez formalnego potwierdzenia znajomości języka obcego na poziomie B2 będą zobowiązane do rozmowy z lektorem celem potwierdzenia kompetencji językowych), kryteria formalne, niepunktowane, https://www.gov.pl/attachment/ee38ac54-478e-464a-8f1a-e97798d59623
 • osiągnięcia w zespołowych konkursach fizycznych dla studentów (0-4 pkt),
 • udział w przygotowaniach do zespołowych konkursów fizycznych dla studentów (0-4 pkt),
 • inne osiągnięcia w ramach działalności w kołach naukowych i organizacjach studenckich
  (0-2 pkt).

Warunkiem koniecznym do kwalifikacji jest uzyskanie liczby punktów większej od zera. Kwalifikacja będzie się odbywała według listy rankingowej do wypełnienia limitów miejsc na poszczególne konkursy i konferencje:

 • International Physicists’ Tournamentbez limitu studentów biorących udział w przygotowaniu do konkursu, zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja do 6-osobowej drużyny biorącej udział w eliminacjach krajowych i zawodach międzynarodowych,
 • Physics League Across Numeorus Countries for Kick-ass Studentsbez limitu studentów biorących udział w kwalifikacjach krajowych, udział w zawodach międzynarodowych jest uwarunkowany pozytywnym wynikiem eliminacji krajowych,
 • University Physics Competition – limit 24 osoby,
 • March Meeting of the American Physical Society oraz April Meeting of the American Physical Society – limit 10 osób,
 • European Physical Society Forum – limit 8 osób,
 • International Conference for Physics Students – limit 8 osób,
 • Young Atomic Opticians Conference – limit 8 osób.

Kwalifikacji do projektu dokona komisja powołana przez prodziekana ds. studenckich Wydziału Fizyki. Rekrutacja przeprowadzana jest wyłącznie w oparciu o wskazane powyżej kryteria merytoryczne Na każdym z etapów – rekrutacji, przygotowania i realizacji projektu oraz po jego zakończeniu będą stosowane wdrożone na UW mechanizmy równościowe (wydziałowy i ogólnouczelniany Plan Równości Płci) i inne wewnątrz uniwersyteckie regulacje z obszaru równościowego (www.rownowazni.uw.edu.pl/wiedza/biblioteka) w tym zasady antymobbingowe, zapobiegające molestowaniu seksualnemu, a także zasady antydyskryminacyjne uwzględniające takie przesłanki, jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, religia, światopogląd, niepełnosprawność, wiek oraz orientacja seksualna.

Co jeszcze?

Osoby wybrane do realizacji projektu będą zobowiązane do przekazania informacji dotyczącej statusu na rynku pracy (do 4 tygodnia od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w “Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027”.

https://www.gov.pl/attachment/ee38ac54-478e-464a-8f1a-e97798d59623

Do kiedy zgłoszenia? Kiedy wyniki?

 • od 6 do 11 czerwca – przyjmowanie zgłoszeń,
 • 12 czerwca – ogłoszenie wyników naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej

Skąd wziąć formularze?

Kto udziela dodatkowych informacji?

Dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. ucz., prodziekan ds. studenckich,
pok. 1.20, email: krzysztof.turzynski@fuw.edu.pl, tel. 225532507

Pobierz treść zaproszenia do projektu w formacie DOCX