Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-06.

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Audyt dostępności przeprowadzony przez BON – plik XLSX

Skróty klawiaturowe

Na stronie bon.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Jacek Rymkiewicz. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: j.rymkiewicz@uw.edu.pl, telefon (22) 55 20 843. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW deklaruje dostępność architektoniczną budynku, w którym jest ulokowane, przy ul. Dobrej 55. W szczególności:

 1. Dostępność wejścia do budynku:
  • płaskie, bezpośrednio z zewnątrz;
  • lewe skrzydło otwierane automatycznie, po naciśnięciu przycisku oznaczonego logotypem osoby niepełnosprawnej; za drzwiami znajduje się wewnętrzny przedsionek, i druga para drzwi, otwieranych automatycznie fotokomórką;
  • prawe skrzydło drzwi otwierane ręcznie;
 2. Dostępność wnętrza budynku:
  • budynek wyposażony jest w dwie windy osobowe, łączące wszystkie kondygnacje;
  • windy wyposażone w komunikaty głosowe, dźwiękowe oraz etykiety w systemie Braille’a;
  • budynek posiada system identyfikacji wizualnej oraz podpisy brajlowskie umieszczane na ścianie obok wejść, po stronie klamki drzwi.
  • budynek posiada znaczniki mikronawigacji umieszczone: na parterze i na poziomie -2 obok wind, na parterze przy wejściach do BON, na parterze przy toaletach (męskiej, damskiej i dla os. z niepełnosprawnościami), na poziomie -1, przy pomieszczeniach BON.
 3. Obsługa budynku:
  • na wprost wejścia mieści się stanowisko portiera, który może udzielić pomocy;
  • budynek wyposażony jest w monitoring oraz ochronę;
  • budynek posiada szatnię na poziomie -1;
 4. Pomieszczenia sanitarne:
  • na wszystkich kondygnacjach znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych;
 5. Otoczenie budynku:
  • w bezpośredniej bliskości budynku wyznaczonych jest 5 miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami;
  • obok budynku znajduje się przystanek autobusowy „Biblioteka uniwersytecka”;
  • budynek znajduje się na wprost BUW-u.