Zgodnie z zapisem Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym stwarzanie osobom z  niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych to jedno z podstawowych zadań uczelni wyższych. Jednostką odpowiedzialną za realizacje tych zadań na Uniwersytecie Warszawskim jest Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON).

 1. BON jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouniwersyteckiej podlegającą w sprawach merytorycznych prorektorowi właściwemu do spraw kształcenia.
 2. BON wchodzi w skład Centrum Wsparcia Dydaktyki https://cwd.uw.edu.pl/
 3. Zakres działania BON określają właściwe przepisy regulujące strukturę organizacyjną i zakres działania jednostek administracji ogólnouniwersyteckiej.

BON zapewnia osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności: osobom z chorobami przewlekłymi, osobom w spektrum autyzmu, osobom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, osobom g/Głuchym, osobom z doświadczeniem kryzysu psychicznego zwanymi dalej „osobami z niepełnosprawnościami”, realizację ich praw i obowiązków jako studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, a także jako kandydatów do podjęcia studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Dążąc do zapewnienia pełni praw osób z niepełnosprawnościami, BON opiera swą działalność na modelu społecznym niepełnosprawności wynikającym z Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217).

Realizacja zadań BON

BON realizuje zadania na Uniwersytecie Warszawskim w szczególności przez:

 1. wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami – kandydatów do podjęcia studiów, studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Warszawskiego;
 2. monitorowanie i weryfikację procedur i zachowań w zakresie zgodności z przepisami określającymi prawa i obowiązki osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie im dostępności infrastrukturalnej i cyfrowej, jak też zapewnienia wsparcia nauczycielom akademickim w pracy z osobami z niepełnosprawnościami;
 3. konsultowanie i wskazywanie zmian mających na celu likwidację barier architektonicznych, barier w dostępie do zasobów informacyjnych i zajęć dydaktycznych, bibliotek, zasobów elektronicznych, barier w prowadzeniu badań naukowych oraz ewaluacji efektów uczenia się, w zakresie regulowanym prawem obowiązującym, w szczególności przez:
  1. wskazywanie konieczności podjęcia określonych działań w celu likwidacji danej bariery architektonicznej, transportowej, bariery w dostępie do zasobów informacyjnych i zajęć dydaktycznych, bibliotek, zasobów elektronicznych lub bariery w prowadzeniu badań naukowych przez osoby z niepełnosprawnościami,
  2. udział w pracach uniwersyteckich podmiotów kolegialnych związanych z planowaniem, realizacją i odbiorem wszelkich inwestycji budowlanych oraz prac remontowo-budowlanych realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim w celu uwzględniania w nich wymogów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
  3. konsultowanie i weryfikowanie dostępności cyfrowej stron internetowych,  aplikacji mobilnych, systemów informatycznych oraz udostępnianych poprzez nie informacji, znajdujących się w posiadaniu lub zarządzaniu jednostek Uniwersytetu Warszawskiego,
  4. nadzorowanie likwidacji barier architektonicznych i transportowych, oraz barier w dostępie do zasobów informacyjnych i zajęć dydaktycznych, bibliotek, zasobów elektronicznych oraz barier w prowadzeniu badań naukowych, na Uniwersytecie Warszawskim,
  5. udział w uniwersyteckich podmiotach kolegialnych mogących mieć wpływ na uwzględnianie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w bieżącej oraz planowanej działalności Uniwersytetu Warszawskiego a także usuwanie barier w tym zakresie i zapobieganie ich powstawaniu.
 4. kształtowanie właściwych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami;
 5. udzielanie pomocy, porad i prowadzenie szkoleń oraz innych działań, w tym kampanii informacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości, umiejętności i wiedzy pracowników Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie ich pracy z osobami z niepełnosprawnościami;
 6. udzielanie wsparcia nauczycielom akademickim w pracy z osobami z niepełnosprawnościami;
 7. zapewnianie pomocy technicznej, szkoleń oraz innych działań, podnoszących niezależność studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego z niepełnosprawnościami.

Siedziba BON znajduje się w dostępnej lokalizacji, na parterze w budynku Wydziału Neofilologii

ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa pokój 0.070
tel. 22 55-24-222
e-mail: bon@uw.edu.pl