Kandydaci z niepełnosprawnościami zamierzający ubiegać się o przyjęcie na Uniwersytet Warszawski mogą zwracać się po poradę do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Kandydaci mogą wybrać dowolny kierunek studiów zgodny z ich zainteresowaniami. Uniwersytet nie wprowadza żadnych ograniczeń w wyborze studiów wynikających ze stanu zdrowia kandydata.

Wszyscy kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, odpowiednie dla wybranego przez siebie kierunku studiów. Na stronie Biura ds. Rekrutacji UW  znajdują się niezbędne informacje związane z procesem rejestracji na studia. Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone są na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów UW

Uniwersytet Warszawski nie wprowadza żadnych ulg lub zwolnień z egzaminów dla osób z niepełnosprawnościami. Kandydat może wnioskować o dostosowanie formy egzaminu do  jego potrzeb wynikających z sytuacji zdrowotnej. W celu uzyskania zmiany formy egzaminu należy złożyć  w BON Wniosek o dostosowanie egzaminu wstępnego dla kandydatów na studia.

Na jakie wsparcie może liczyć kandydat podczas egzaminów wstępnych?

Kandydaci niewidomi i słabowidzący

Część pisemna egzaminów wstępnych jest przeprowadzana w brajlu, druku powiększonym lub przy wykorzystaniu komputera z oprogramowaniem udźwiękawiającym, a czas trwania egzaminu ulega przedłużeniu maksymalnie do 50%.

Kandydaci niesłyszący i słabosłyszący

W przypadku egzaminów ustnych oferowana jest pomoc tłumaczy języka migowego, lub zamiana egzaminów na formę pisemną.

Kandydaci z niesprawnością rąk

Zmiana formy egzaminu pisemnego może polegać na przedłużeniu czasu trwania egzaminu maksymalnie do 50% oraz wykorzystaniu komputera.

Kandydaci poruszający się na wózkach

Egzaminy będą się odbywać w pomieszczeniach w pełni dostępnych architektonicznie. Istnieje możliwość skorzystania z transportu dostosowanymi autobusami uniwersyteckimi.

Kandydaci spoza Warszawy mogą skorzystać w czasie trwania egzaminów wstępnych z zakwaterowania w dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami pokojach w domach studenckich.

Aby Uniwersytet mógł zapewnić Państwu wszystkie opisane powyżej warunki, niezbędne jest, aby kandydaci odpowiednio wcześniej (co najmniej 7 dni roboczych przed terminem egzaminu) dostarczyli do BON poniższy kwestionariusz oraz dokumenty charakteryzujące chorobę lub niesprawność. W przeciwnym razie nie gwarantujemy możliwości dostosowania egzaminu.

Uniwersytet nie jest jeszcze w pełni dostępny architektonicznie, dlatego przed dokonaniem ostatecznego wyboru kierunku studiów zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie, w zakładce sprawdź dostępność budynków na stronie Usługi » Dostępność budynków.

Pliki do pobrania:

Kandydaci  mogą skorzystać z transportu UW na terenie Warszawy w zakresie związanym z procesem rekrutacji na studia. Usługa ta jest szczególnie dedykowana osobom z niesprawnością narządu ruchu. Zapraszamy do rejestracji w BON poprzez:

Koordynatorem ds. transportu jest p. Tomasz Nurzyński tel. (22) 55 24 224;
e-mail: transport@uw.edu.pl

Aktualne regulacje prawne

UCHWAŁA NR 147 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024.