Szanowni Państwo,

W ostatnich tygodniach otrzymujemy liczne zapytania dotyczące podstaw prawnych dla pracowników z niepełnosprawnością  względem obowiązujących przepisów prawa pracy oraz regulacji  na Uniwersytecie Warszawskim.

Biorąc pod uwagę Państwa potrzeby, postanowiliśmy przygotować odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych wyjaśnień, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z osobą zajmującą się sprawami pracowniczymi  p. Patrycją Klimczak.

 1. Czy jeśli jestem osobą niepełnosprawną i pracuję jako nauczyciel akademicki,  to automatycznie mogę uzyskać zniżkę godzin (pensum)?

  Obecnie na Uniwersytecie Warszawskim obowiązuje nowy Regulamin pracy – Zarządzenie nr 143 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie Regulaminu pracy na Uniwersytecie Warszawskim – który wskazuje wszystkie sytuacje  umożliwiające obniżenie pensum. Nauczyciel akademicki pracuje w trybie zadaniowym, dlatego też możliwe jest prowadzenie przez niego zajęć w niedziele czy dni ustawowo wolne od pracy. Ilość godzin zajęć dydaktycznych, które wliczają się w pensum, jest zależna od zajmowanego stanowiska. Nauczyciel akademicki ma prawo wyrazić zgodę lub nie na prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiarowych. Są one dodatkowo płatne, jednak nie mogą przekroczyć łącznie ¼ lub ½ pensum. Zniżkę pensum mogą uzyskać jedynie nauczyciele akademiccy, którzy są zatrudnieni na pełen etat i dla których Uniwersytet stanowi podstawą jednostkę pracy. Zgody na obniżenie pensum udziela Rektor, na wniosek nauczyciela akademickiego, który zostanie zaopiniowany przez dziekana/dyrektora jednostki.  Dokładne informacje zawiera rozdział 5, paragrafy 15 i 16 oraz Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy na Uniwersytecie Warszawskim – plik pdf

 2. Czy muszę rejestrować się ponownie w BON po 1 marca 2020, jeśli mam orzeczenie na stałe, a umowa o pracę nie została przerwana?

  Każdy pracownik, który zarejestrował się w BON przed 1 marca 2020 r.  i ma orzeczenie przyznane na stałe lub czasowo, które nie straciło swojej ważności, a umowa o pracę nie została przerwana, nie musi ponownie składać w BON orzeczenia i kwestionariusza rejestracyjnego. Dodatek będzie wypłacany do czasu trwania umowy o pracę – orzeczenie na stałe – lub do czasu trwania ważności orzeczenia.

 3. Kiedy muszę złożyć nowy kwestionariusz w BON?

  Nowy kwestionariusz rejestracyjny (pobierz plik w formacie DOCX) należy złożyć w sytuacji, gdy zmienia się jeden z następujących elementów:

  • orzeczenie złożone w BON straciło ważność i pracownik ma nowe orzeczenie,
  • zmienił się stopień niepełnosprawności,
  • zmienił się wymiar etatu,
  • umowa o pracę została przerwana i po jakimś czasie wznowiona.

  Ma to związek z okresem wypłat/wysokością świadczenia.

 4. Czy zmiana wymiaru etatu automatycznie zwiększy dodatek?

  Zmiana wymiaru etatu – z niższego na wyższy (i odwrotnie) – automatycznie daje uprawnienia do zwiększenia (zmniejszenia) kwoty dodatku, ale nie powoduje, że automatycznie jest on naliczany i wypłacany. Po każdej takiej zmianie należy zgłosić się w BON z nowym kwestionariuszem rejestracyjnym, który będzie stanowił podstawę do dokonania korekty zgłoszenia do wypłat świadczenia. Jeśli zmiana wymiaru etatu zbiegnie się w czasie z ustaniem ważności orzeczenia, należy także złożyć nowy dokument, który uprawnia do uzyskania i otrzymywania dodatku.

 5. Jaka jest wysokość dodatku?

  Orzeczenie z tytułu niepełnosprawności jest przyznawane w trzech stopniach. Od nich właśnie jest zależna wysokość dodatku. Kwota ta podlega opodatkowaniu i jest wypłacana proporcjonalnie do wymiaru etatu. Stopnie niepełnosprawności i odpowiadające im kwoty brutto (dla pełnego etatu) przedstawiają się następująco:

  • stopień lekki – kwota 154 złote
  • stopień umiarkowany – kwota 308 złotych
  • stopień znaczny – kwota 462 złote.
 6. Czy ktoś może przynieść dokumenty w moim imieniu?

  Najlepiej, aby pracownik zgłosił się do BON osobiście, zwłaszcza w sytuacji, gdy jest to zgłoszenie pierwszorazowe. Przekazywane informacje mają status danych wrażliwych i chcemy maksymalnie zadbać o ich bezpieczeństwo. Ponadto, spotkanie bezpośrednie pozwoli wymienić informacje, doprecyzować niejasności czy wątpliwości. W uzasadnionych przypadkach, dokumenty danego pracownika może dostarczyć dowolna osoba, której pracownik je udostępni i którą wskaże za pośrednictwem e-maila na domenie uniwersyteckiej na adres: bon@uw.edu.pl. Konieczne jest, by ta osoba miała przy sobie wypełniony i podpisany przez pracownika kwestionariusz, oryginał orzeczenia oraz – w przypadku występowania schorzenia specjalnego – zaświadczenie lekarskie, potwierdzające ten fakt. W przypadku dwóch ostatnich pracownik BON wykona kopie, a oryginały zwróci.

 7. Czy jako nauczyciel dydaktyczny z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopnieniem niepełnosprawności mam prawo do dodatkowego urlopu?

  Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku, każdy pracownik posiadający orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zatrudniony na umowę o pracę, nabywa prawo do dodatkowych 10 dni urlopu po upływie 365 dni od momentu zaliczenia go do jednego z tych dwóch stopni. Powyższe przepisy stosuje się tylko do osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych.

 8. W jaki sposób zostanie mi naliczony dodatkowy urlop, jeśli jestem pracownikiem administracyjnym, a umiarkowany stopień niepełnosprawności uzyskałem 14 grudnia 2019 roku?

  Od momentu, w którym pracownik został zaliczony do grona osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, musi upłynąć 365 dni i od dnia następnego przysługuje mu dodatkowe 10 dni urlopu. W przykładzie z pytania pracownik nabędzie to prawo 15 grudnia 2020 roku.UWAGA: Urlop ten nie jest liczony proporcjonalnie! Niezależnie od miesiąca, w którym prawo do dodatkowego urlopu zostanie nabyte, przysługuje pełne 10 dni.

 9. Czy mam prawo do dodatkowego urlopu na wyjazd w celach leczniczych do sanatorium?

  Ustawa o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewiduje okres do 21 dni na wykorzystanie na leczenie w trybie sanatoryjnym. Dotyczy to osób z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niesprawności. Szczegóły zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 roku i mówią konieczności przedstawienia wniosku lekarza prowadzącego na turnus rehabilitacyjny, w którym jest określony jego rodzaj i czas trwania pracodawcy z odpowiednim wyprzedzeniem, by było możliwe zaplanowanie działań zakładu pracy w czasie nieobecności pracownika. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego pobyt na turnusie, który wystawia organizator.

 10. Na jakie wsparcie BON, oprócz dodatku do wynagrodzenia, mogę liczyć, będąc pracownikiem UW z orzeczonym stopniem niepełnosprawności?

  Każdy pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, który potrzebuje wsparcia, by móc wykonywać swoją pracę, może zwrócić się do BON i przedstawić swoje potrzeby. Staramy się do każdej sytuacji podejść indywidualnie i dobrać rozwiązania, czasami we współpracy z innymi jednostkami UW. Przykładowo, pracownik z niesprawnością narządu wzroku lub ruchu, a w szczególności rąk, może skorzystać z naszych zasobów sprzętowych i wypożyczyć taki, który najlepiej wesprze i usprawni działania zawodowe. Możliwe jest także skorzystanie z zasobów naszej Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, a także adaptacji materiałów, potrzebnych na przykład do przygotowania czy prowadzenia zajęć.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu.