Informacje ogólne

W sytuacji, kiedy stan zdrowia studenta uniemożliwia lub znacznie utrudnia studiowanie, student może ubiegać się o przyznanie urlopu zdrowotnego  na podstawie § 43 pkt 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Student składa podanie o przyznanie urlopu zdrowotnego do Kierownika Jednostki Dydaktycznej (KJD)  za pośrednictwem Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami w module podania w USOSweb (zakładka „Dla studentów”). BON jest odpowiedzialne za weryfikację dokumentacji medycznej. Na podstawie złożonej dokumentacji medycznej BON przygotowuje rekomendację dotyczącą zasadności podania. Informacja o stanie zdrowia jest poufna. Rozstrzygnięcie dotyczące przyznania rozwiązania podejmuje KJD.

Ważne informacje i niezbędne warunki

  1. Warunkiem uzyskania pozytywnej rekomendacji BON jest bieżące zgłoszenie problemów zdrowotnych.
  2. Po zakończeniu cyklu dydaktycznego student nie może uzyskać urlopu zdrowotnego na dany okres studiów.
  3. Wnioski dotyczące urlopów zdrowotnych złożone po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnych będą rozpatrywane z uwzględnieniem przepisów § 43 ust. 3 Regulaminu Studiów, w szczególności będą podlegać analizie pod kątem niemożności wcześniejszego zgłoszenia trudności.
  4. Podczas urlopu zdrowotnego zachowuje się status studenta. Możliwe jest także częściowe realizowanie programu studiów.

Ad. 2 Jako wyjątek mogą być przywołane wyłącznie następujące okoliczności:

  • student korzystał z dłuższego leczenia szpitalnego,
  • student doświadczał poważnych problemów zdrowotnych,  które uniemożliwiły mu realizację zadań akademickich, w szczególności terminowe podejmowanie działań formalnych mających na celu wdrożenie rozwiązań wspierających.

Ad. 3 Jeśli student zgłosi potrzebę uzyskania urlopu po podejściu do egzaminów i zaliczeń w sesji egzaminacyjnej, to będą wydawane negatywnie rekomendacje BON.

Co należy zrobić, aby uzyskać urlop zdrowotny?

Wszystkich studentów, którzy chcieliby skorzystać z pośrednictwa BON, zapraszamy do kontaktu z konsultantami ds. studenckich. W celu uniknięcia oczekiwania i zapewnienia odpowiednich warunków rozmowy prosimy o umówienie się na rozmowę poprzez sekretariat biura, pisząc na adres bon@uw.edu.pl lub telefonicznie (22) 55 24 222.

Pamiętaj! Musisz się zarejestrować w BON UW przed pierwszą konsultacją.

Jak ubiegać się o urlop zdrowotny?

  1. Zapisz się na konsultacje w BON. Jeżeli będzie to pierwsza wizyta, wcześniej musisz zarejestrować się: Wypełnij formularz rejestracyjny. Odezwiemy się do Ciebie z propozycją terminu spotkania.
  2. Przygotuj dokumentację medyczną;
  3. Porozmawiaj z konsultantem ds. studenckich. Możesz to zrobić stacjonarnie, online lub telefonicznie.
  4. Wypełnij podanie o przyznanie urlopu zdrowotnego w systemie USOSweb (o ile nie zostało złożone wcześniej).

Ścieżka podania o urlop zdrowotny w systemie USOSweb

Należy zalogować się na swoje konto w USOSweb, a następnie wybrać zakładkę “Dla studentów”.

Po lewej stronie pojawi się lista zakładek. Należy wybrać zakładkę o nazwie “Podania” i dalej opcję “złóż nowe podanie”.

Powinna pojawić się lista rodzajów podań do wyboru. Należy wybrać wzór o nazwie “BON — podanie o przyznanie urlopu zdrowotnego (z załącznikami PDF)” i wypełnić właściwą treść podania — pole: uzasadnienie prośby. W podaniu nie trzeba podawać szczegółów dotyczących sytuacji zdrowotnej, czy dołączać dokumentacji medycznej. Te informacje są potrzebne jedynie w kontakcie z BON.

Na koniec należy podanie zatwierdzić. Po migracji danych będzie ono widoczne w systemie dla pracowników Uniwersytetu (zwykle następnego dnia).