W celu zgłoszenia zapotrzebowania na usługę asystencką należy:

  • zarejestrować się w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami poprzez wypełnienie i złożenie kwestionariusza rejestracyjnego,
  • udokumentować trudności zdrowotne, przedstawiając dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną, czyli dokumenty medyczne lub oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, albo jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem,
  • umówić się  z konsultantem BON na spotkanie, podczas którego omówiona zostanie  sytuacja zdrowotna. Podczas tego spotkania konsultant/ka BON przedstawi i omówi możliwości wsparcia asystenckiego, dopasowanego indywidualnie  do sytuacji zdrowotnej.

W ciągu 14 dni od odbycia konsultacji pracownik działu studenckiego BON UW określa i informuje osobę zainteresowaną o zakresie przyznanego wsparcia lub wydaje rozstrzygnięcie o odmowie przyznania wsparcia asystenckiego wraz z uzasadnieniem.

Po otrzymaniu informacji o zakresie przyznanego wsparcia asystenckiego należy wypełnić elektronicznie formularz zamawiania usługi asystenta, klikając na poniższy link:

Wniosek zamawiania usługi asystenta

Korzystanie ze wsparcia asystenckiego wymaga wcześniejszego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu:

Link do regulaminu korzystania ze wsparcia asystenckiego świadczonego na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Więcej informacji nt. oferowanego przez BON wsparcia asystenckiego można znaleźć na stronie Centrum Wiedzy Innowacji i Standardów UW

Koordynowaniem pracy asystentów notujących zajmuje się Tomasz Nurzyński, adres e-mail: transport@uw.edu.pl