Asystenci

Asystent transportowy

W przypadkach gdy zajęcia osoby poruszającej się na wózku odbywają się w niedostępnym dla niej lokalizacji i nie ma możliwości zamiany sali, wsparcie w poruszaniu się po takim obiekcie oraz pomiędzy budynkami udzielają asystenci transportowi.

Wszystkich studentów chcących korzystać ze wsparcia w przemieszczaniu się na zajęcia informujemy,
że wniosek o tę usługę należy wypełnić elektronicznie poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej Biura.

W formie papierowej do biura należy natomiast dostarczyć:

  • potwierdzoną kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli poprzednie straciło ważność),
  • dokumentację lekarską potwierdzające aktualny stan zdrowia (dotyczy studentów starających się
    o transport po raz pierwszy i tych, których stan zdrowia zmienił się w porównaniu do wcześniej udokumentowanego).

Korzystanie ze wsparcia asystentów odbywa się na podstawie opinii komisji kwalifikującej do usług transportowych.

Stałe semestralne przemieszczenia muszą zostać zgłoszone do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na tydzień przed rozpoczęciem semestru. Jednorazowe zapotrzebowanie należy zgłosić najpóźniej dwa dni przed planowanym przemieszczeniem.

Za zgłoszenie zapotrzebowania asystenta odpowiedzialny jest student z niepełnosprawnością, oznacza to też konieczność wcześniejszego przedstawienia planów zajęć.

Koordynowaniem pracy asystentów transportowych zajmuje się p. Tomasz Nurzyński.

Asystent notujący

Usługa sporządzania notatek dedykowana jest dla studentów którzy mają trudności z notowaniem, głównie dla osób niesłyszących, niedosłyszących oraz studentów z niesprawnością ruchową.

W celu zgłoszenia zapotrzebowania na usługi asystenta notującego należy:

  • zarejestrować się w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych poprzez wypełnienie i złożenie kwestionariusza rejestracyjnego,
  • udokumentować trudności zdrowotne, przedstawiając dokumenty medyczne lub orzeczenie
    o stopniu niepełnosprawności w oryginale (lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem) potwierdzające sytuację zdrowotną.
  • wypełnić formularz z użyciem poniżej opisanego schematu.

Wniosek zamawiania usługi asystenta

Koordynowaniem pracy asystentów notujących zajmuje się p. Tomasz Nurzyński.