Asystent transportowy

W przypadkach gdy zajęcia osoby poruszającej się na wózku odbywają się w niedostępnym dla niej lokalizacji i nie ma możliwości zamiany sali, wsparcie w poruszaniu się po takim obiekcie oraz pomiędzy budynkami udzielają asystenci transportowi.

Wszystkich studentów chcących korzystać ze wsparcia w przemieszczaniu się na zajęcia informujemy,
że wniosek o tę usługę należy wypełnić elektronicznie poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej Biura.

W formie papierowej do biura należy natomiast dostarczyć:

  • potwierdzoną kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli poprzednie straciło ważność),
  • dokumentację lekarską potwierdzające aktualny stan zdrowia (dotyczy studentów starających się
    o transport po raz pierwszy i tych, których stan zdrowia zmienił się w porównaniu do wcześniej udokumentowanego).

Korzystanie ze wsparcia asystentów odbywa się na podstawie opinii komisji kwalifikującej do usług transportowych.

Stałe semestralne przemieszczenia muszą zostać zgłoszone do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami na tydzień przed rozpoczęciem semestru. Jednorazowe zapotrzebowanie należy zgłosić najpóźniej dwa dni przed planowanym przemieszczeniem.

Za zgłoszenie zapotrzebowania asystenta odpowiedzialny jest student z niepełnosprawnością, oznacza to też konieczność wcześniejszego przedstawienia planów zajęć.

Koordynowaniem pracy asystentów transportowych zajmuje się p. Tomasz Nurzyński.

Asystent notujący

Usługa sporządzania notatek dedykowana jest dla studentów którzy mają trudności z notowaniem, głównie dla osób niesłyszących, niedosłyszących oraz studentów z niesprawnością ruchową.

W celu zgłoszenia zapotrzebowania na usługi asystenta notującego należy:

  • zarejestrować się w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami poprzez wypełnienie i złożenie kwestionariusza rejestracyjnego,
  • udokumentować trudności zdrowotne, przedstawiając dokumenty medyczne lub orzeczenie
    o stopniu niepełnosprawności w oryginale (lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem) potwierdzające sytuację zdrowotną.
  • wypełnić formularz z użyciem poniżej opisanego schematu.

Wniosek zamawiania usługi asystenta

Koordynowaniem pracy asystentów notujących zajmuje się p. Tomasz Nurzyński.