Uniwersytecki transport przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach lub posiadających innego rodzaju trudności w samodzielnym przemieszczaniu się. Przejazdy odbywają się dwoma busami przystosowanymi do jednoczesnego przewozu nawet 4 osób na wózkach. Busy posiadają także zwykłe siedzenia, dzięki czemu korzystają z nich również studenci poruszający się o kulach. Osoby uprawnione do korzystania z transportu mają prawo jedynie do przejazdów związanych z aktywnością akademicką – pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem odbywania zajęć. Koszty transportu ponosi uczelnia.

Aby móc korzystać z usług transportowych należy zgłosić zapotrzebowanie w formie wypełnionej ankiety transportowej oraz dostarczyć do BON dokumenty potwierdzające posiadaną niepełnosprawność: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz dokumenty lekarskie opisujące aktualny stan zdrowia. Decyzję o przyznaniu pomocy transportowej wraz z określeniem jej zakresu wydaje Komisja Transportowa.

Transport uniwersytecki działa w oparciu o semestralne grafiki przejazdów. Osoba zakwalifikowana przez Komisję jest odpowiedzialna za przedstawienie planu zajęć na co najmniej tydzień przed ich rozpoczęciem. Niedostarczenie planu skutkuje bowiem nie umieszczeniem studenta w grafiku przejazdów.

Zasada tygodniowego wyprzedzenia dotyczy także zgłaszania zmian oraz zamawiania dodatkowych przejazdów w ciągu trwania roku akademickiego. Zgłoszenia po tym terminie traktowane są jako zapytania o zmianę i realizowane są w miarę możliwości transportowych.

Uzupełnieniem pomocy transportowej świadczonej przez BON jest pomoc asystentów transportowych pomagających w przemieszczaniu się w obrębie niedostosowanych budynków uniwersyteckich.

Każdy student, któremu zostaje przyznane prawo do korzystania z pomocy transportowej i/lub pomocy asystenckiej jest zobowiązany do zaakceptowania i przestrzegania “Regulaminu korzystania z usług transportowych Uniwersytetu Warszawskiego świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych”- plik PDF , a w celu zamówienia usługi powinien wypełnić przeznaczony do tego celu elektroniczny formularz.