Stypendium stanowi dar Rodziny Anny Bornus – studiującej na UW w latach 2010-2011, zmarłej z powodu choroby nowotworowej w dniu 6 stycznia 2013 roku. Rodzina Państwa Bornusów ufundowała wsparcie stypendialne, począwszy od roku akademickiego 2013/14.

Stypendium ma na celu dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta  osobistego dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową. W szczególności, celem jest dofinansowanie pomocy asystenta w czynnościach życia codziennego, w zakresie nie objętym wsparciem BON.

Podstawą ubiegania się o  stypendium jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych do 30 listopada br.

Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja w składzie:

1.      Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia –  jako przewodniczący komisji.

2.      przedstawiciel Fundatora,

3.      przedstawiciel BON.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.

Wniosek o przyznanie Stypendium iw. Anny Bornus

Regulamin Stypendium im. Anny Bornus