Zasady przyznawania stypendium dla osób z niepełnosprawnościami określone są w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – plik PDF oraz w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2021, poz. 215).

Świadczenie jest wypłacane wyłącznie na wniosek studenta w danym roku akademickim.

Składanie wniosku

Pierwszym etapem procedury wnioskowania o stypendium jest przedłożenie w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Z uwagi na sytuację epidemiczną istnieje możliwość przesyłania dokumentów elektronicznie. Zgodnie z § 11 pkt. 1 Regulaminu Świadczeń dla Studentów Uniwersytetu Warszawskiego  ( Zarządzenie nr 203 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2020 r.)  Obowiązek wiarygodnego udokumentowania spełnienia przesłanek do przyznania świadczeń spoczywa na wnioskodawcy. Dopuszcza się dokumentowanie za pomocą kserokopii albo dokumentów elektronicznych lub skanów. Orzeczenia można przesyłać na adres bon@uw.edu.pl w formacie pdf z konta pocztowego o domenie identyfikowanej z Uniwersytetem. Możliwe jest przesłanie pocztą tradycyjną kopii dokumentu z pieczątką poświadczającą zgodność z oryginałem. Pracownicy BON wprowadzają dane z  orzeczenia do systemu USOS.

Następnie należy zalogować się do Centralnego systemu USOSweb Uniwersytetu Warszawskiego i w zakładce: Dla wszystkich — Wnioski  wypełnić Wniosek o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami na rok akademicki 2020/2021. Dalej należy postępować zgodnie z instrukcjami.

Proces składania wniosku:

  1. Rejestracja w BON (złożenie kwestionariusza rejestracyjnego).
  2. Przedłożenie w BON orzeczenia.
  3. Pracownik BON wprowadzeniu dane z orzeczenia do systemu USOS, następnego dnia (po migracji danych) w systemie USOS wniosek studenta jest aktywny.
  4. Student składa wniosek w systemie USOS ( Zakładka „Dla wszystkich” -> WNIOSKI -> Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim np.2021/2022).

Uwaga:

Procedurę składania wniosku należy powtórzyć każdorazowo, na początku roku akademickiego, lub jeśli dotychczasowe orzeczenie straciło ważność i wydany został nowy dokument.

Terminy:

Wniosek należy złożyć do 20. dnia danego miesiąca. Złożenie wniosku do 20. dnia danego miesiąca umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku. (Przypominamy o migracji danych ! – złożenie orzeczenia umożliwia złożenie wniosku dopiero następnego dnia).

Przepis dotyczący 6 lat

Przeszkodą, która może uniemożliwić otrzymanie stypendium, jest posiadanie statusu studenta dłużej niż 6 lat (wg art. 93 ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zgodnie, z którym świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres sześciu lat, a okres ten oblicza się w miesiącach, sumując do 72 miesięcy każdy rozpoczęty miesiąc, w którym wnioskodawca posiadał status studenta).

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ W TRAKCIE TRWANIA STANU EPIDEMII LUB STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Na podstawie art. 15 h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzona została zasada ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Ważność orzeczeń została ustawowo wydłużona do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności.

Z uwagi na powyższe studentów, którzy nie ubiegają się obecnie o nowe orzeczenie, chcących skorzystać z wydłużenia na mocy ww. Ustawy prosimy o zgłaszanie tej informacji e-mailem do BON (bon@uw.edu.pl), gdyż w systemie USOS może być wpisana data z dokumentu, co uniemożliwi Państwu złożenie wniosku.