Zasady przyznawania stypendium dla osób z niepełnosprawnościami określone są w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – plik PDF  oraz w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2021, poz. 215).

Świadczenie jest wypłacane wyłącznie na wniosek studenta w danym roku akademickim.

Składanie wniosku

Pierwszym etapem procedury wnioskowania o stypendium jest przedłożenie w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Pracownicy BON wprowadzają dane z orzeczenia do systemu USOS. Następnego dnia (po nocnej migracji danych) należy zalogować się do centralnego systemu USOSweb Uniwersytetu Warszawskiego i w zakładce: Dla wszystkich — Wnioski  wypełnić Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych (nazwa ustawowa) na rok akademicki 2023/2024. Dalej należy postępować zgodnie z instrukcjami

Proces składania wniosku:

  1. Rejestracja w BON (złożenie kwestionariusza rejestracyjnego).
  2. Przedłożenie w BON orzeczenia.
  3. Pracownik BON wprowadza dane z orzeczenia do systemu USOS, następnego dnia (po migracji danych) w systemie USOS wniosek studenta jest aktywny.
  4. Student składa wniosek w systemie USOS ( Zakładka „Dla wszystkich” → WNIOSKI → Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim np.2023/2024).

Uwaga:

Procedurę składania wniosku należy powtórzyć każdorazowo, na początku roku akademickiego, lub jeśli dotychczasowe orzeczenie straciło ważność i wydany został nowy dokument!

Terminy:

Wniosek należy złożyć do 20. dnia miesiąca. Złożenie wniosku do 20. dnia danego miesiąca umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku. (Przypominamy o migracji danych! – złożenie orzeczenia jednego dnia umożliwia złożenie wniosku w USOS dopiero następnego dnia).

Przepis dotyczący 12 semestrów

Przeszkodą, która może uniemożliwić otrzymanie stypendium, jest posiadanie statusu studenta dłużej niż przez 12 semestrów (wg art. 93 punkt 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 12 semestrów, a okres ten oblicza się w semestrach, sumując do 12 semestrów każdy rozpoczęty semestr, w którym wnioskodawca posiadał status studenta; jednocześnie jest tam zawarte zastrzeżenie, że w ramach tego okresu świadczenie przysługuje na:

  1. Studiach pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez dziewięć semestrów;
  2. Studiach drugiego stopnia – nie dłużej niż przez siedem semestrów).

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ W KONSEKWENCJI USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Na podstawie art. 15 h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzona została zasada ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Z uwagi na liczbę osób, które potencjalnie mogłyby potrzebować nowego orzeczenia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, władze uznały, że 60 dni to za mało, by możliwe było rozpatrzenie wszystkich wniosków składanych do Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności, między innymi, na mocy art. 23 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023.852) orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności:

  • upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 roku  – zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 roku,
  • upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku – zachowuje ważność do 31 marca 2024 roku,
  • upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 05 sierpnia 2023 roku – zachowuje ważność do 30 września 2024 roku.

Jednocześnie, jeśli w tym czasie zostanie wydane nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności, powyższe daty przestają obowiązywać.

Studentów, którzy nie ubiegają się obecnie o nowe orzeczenie i chcą skorzystać z wydłużenia na mocy ww. przepisów, prosimy o zgłaszanie tej informacji e-mailem do BON (bon@uw.edu.pl), gdyż w systemie USOS może być wpisana data z dokumentu, co uniemożliwi Państwu złożenie wniosku.