Forma i terminy składania wniosków o przyznanie doktorantom stypendium dla osób z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2020/2021.

Na podstawie § 8 Regulaminu świadczeń dla studentów, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 318 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2020/2021 doktoranci  składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek może zostać złożony w formie papierowej. Należy go wtedy wydrukować, podpisać i przesłać na adres: Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Kancelaria Główna, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Składanie przez doktorantów wniosków o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb jest możliwe do 4 listopada 2020 r. Złożenie wniosku do tego dnia skutkuje wypłatą stypendium z wyrównaniem za październik. W kolejnych miesiącach roku akademickiego 2020/21 złożenie wniosku do 20. dnia każdego miesiąca umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest spełnienie wymogów określonych w § 6, § 18 -20 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, w szczególności złożenie w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych kopii ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Rektor
Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak