Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 318 z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2020/2021 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek może zostać złożony w formie papierowej. Należy go wtedy wydrukować, podpisać i przesłać na adres: Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Kancelaria Główna, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych  w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb jest możliwe do 4 listopada 2020 r. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej w sytuacji problemów technicznych do 6 listopada 2020 r., w kolejnych miesiącach roku akademickiego 2020/21 złożenie wniosku do 20. dnia każdego miesiąca umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Warunkiem  otrzymania świadczenia jest spełnienie wymogów określonych w § 6, § 18-20 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, w szczególności  złożenie w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych kopii ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.