Ustawa o dostępności cyfrowej – pytania i odpowiedzi

1. Dlaczego i w jaki sposób należy zgłosić stronę internetową utworzoną w poddomenie .uw.edu.pl?

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych – plik pdf, zobowiązuje podmioty  publiczne do zapewnienia pełnej dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych, a także do zamieszczenia na tych stronach deklaracji dostępności. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych przeprowadzi audyt dostępności oraz przygotuje deklarację dostępności do zamieszczenia na Państwa stronie w oparciu o informacje zgłoszone poprzez formularze:

Stronę internetową lub serwis internetowy prowadzony lub zarządzany przez Państwa jednostkę: https://bon.uw.edu.pl/zgloszenie-strony-uw/

Budynek lub budynki, w których mieści się Państwa jednostka: https://bon.uw.edu.pl/zgloszenie-budynku-uw/

Każdą stronę lub serwis działający w obrębie domeny internetowej należy zgłosić odrębnie. Każdy taki serwis lub strona muszą posiadać zamieszczoną deklarację dostępności, a w szczególności wskazanego w niej administratora dostępności cyfrowej. Jeśli w ramach jednej domeny funkcjonuje serwis współprowadzony przez kilka jednostek podległych proszę wskazać jednego administratora dostępności cyfrowej, który w razie potrzeby będzie koordynował przekazywanie informacji odpowiednim osobom zarządzającym częściami serwisu. Również deklaracja dostępności będzie jedna, opisująca cały serwis.

Wymóg zamieszczenia deklaracji dostępności dotyczy wszystkich stron lub serwisów internetowych jednostek publicznych.

2. Czy ustawa dotyczy także stron jednostek podległych?

Wymóg zamieszczenia deklaracji dostępności dotyczy wszystkich stron lub serwisów internetowych jednostek publicznych.

Jeśli serwis serwis internetowy jest w sposób logiczny i trwały powiązany z mniejszymi serwisami funkcjonującymi także w ramach wydzielonych poddomen, być może wystarczające będzie zamieszczenie jednej deklaracji i jednego administratora dostępności cyfrowej. Jeśli jednak serwis zawarty w poddomenie jest logicznie odrębny i funkcjonuje niezależnie od serwisu głównego, zalecamy by traktować ją jako nowy serwis internetowy.

3. Czy wymóg deklaracji dostępności dotyczy także stron projektów, które zostały już zakończone?

Jeśli strona jest związana z indywidualnym wydarzeniem, również powinna posiadać deklarację dostępności i wskazanego w niej administratora dostępności cyfrowej. Oczywiście może to być ta sama osoba, która opiekuje się także innymi stronami internetowymi w Państwa jednostce. Może to także być redaktor lub inna osoba związana z tym kanałem informacji. Jeśli strona ta ma charakter archiwalny i nie będzie aktualizowana proszę o tym poinformować w formularzu zgłoszeniowym.

4. Jesteśmy w trakcie przygotowywania nowego serwisu. Jak postępować w tej sytuacji?

Jeśli w najbliższym czasie (przed 23 września br.) planują Państwo zastąpienie strony nową wersją  prosimy o zgłoszenie poprzez formularz nowej strony, z podaniem obecnego, testowego adresu tej strony. Informację o tym, że strona ta zastąpi inną, o danym adresie proszę zawrzeć w polu „Uwagi do strony”.

Jeśli planuje się, że nowy serwis zastąpi starszą wersję po 23 września proszę zgłosić oba serwisy, dodając odpowiednie informacje w polu „Uwagi do strony”, w szczególności dla serwisu, który wkrótce zostanie zastąpiony proszę poinformować w zgłoszeniu, że nie będzie on dalej rozwijany.

Oczywiście tworząc nowy serwis a także redagując obecnie istniejące serwisy proszę zwracać uwagę na zapewnienie ich dostępności cyfrowej zgodnie z wymogami WCAG2.1. BON służy wsparciem w tym zakresie. Zgodność z wymogami WCAG2.1 będzie przedmiotem audytu zgłoszonych stron, który przeprowadzi BON. Wszelkie zauważone naruszenia zasad WCAG2.1 audytorzy BON będą przekazywać do wskazanego administratora dostępności cyfrowej. Ograniczenia w dostępności zostaną także wskazane w deklaracji dostępności. Osoby chcące uzyskać dostęp do informacji tam zawartych mają prawo zwrócić się o nie do administratora dostępności cyfrowej, wskazanego w deklaracji dostępności.

5. Nasza jednostka nie posiada informatyka ani innej osoby technicznej zarządzającej stroną. Jak w takiej sytuacji wskazać administratora dostępności cyfrowej?

Administratorem dostępności cyfrowej może być dowolna osoba opiekująca się stroną internetową – nie musi to być informatyk czy webmaster. Administratorem może być także redaktor strony lub inna osoba dodająca treści. Wskazanie tej osoby w deklaracji dostępności strony umożliwi użytkownikom, którzy spotkają się z barierą w dostępności do danej treści na stronie zgłoszenie problemu i zwrócenie się o udostępnienie tej treści w postaci alternatywnej. W dalszej perspektywie czasowej BON będzie organizował szkolenia dla administratorów dostępności w celu zwiększania ich wiedzy w zakresie dostępności cyfrowej.

6. Nasza jednostka mieści się w części budynku. Czy wystarczy wypełnienie formularza z ogólnym opisem dostępności architektonicznej dla całego budynku?

Jeśli Państwa jednostka użytkuje tylko część pomieszczeń w budynku, ale korzysta z głównego wejścia, portierni, szatni i innych części wspólnych dla całego budynku to wystarczy ogólne zgłoszenie całego budynku.

Jeśli jednak Państwa jednostka użytkuje dużą i wydzieloną część budynku, z odrębnym wejściem, odrębną portiernią, odrębną windą lub odrębną szatnią itp. z własnym odrębnym zapleczem personalnym taka część budynku powinna zostać odrębnie  opisana w formularzu opisu dostępności architektonicznej. W takiej sytuacji proszę opisać cechy wyodrębnienia (jakiego budynku jest to część, gdzie się znajduje np. na którym piętrze, oraz gdzie znajduje się wejście lub dojście (np. wejście boczne, winda po prawej na poziom -1). Informacje te proszę przesłać e-mailem na adres j.rymkiewicz@uw.edu.pl. Nasz administrator doda do bazy budynków wyodrębnioną część i powiadomi Państwa gdy będzie możliwe użycie formularza opisu dostępności architektonicznej do opisu tej wydzielonej części użytkowanej przez Państwa jednostkę.

7. Czy obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej dotyczy także portalu wewnętrznego (intranetu) dostępnego tylko i wyłącznie dla pracowników?

Oczywiście zachęcamy i służymy wsparciem w obszarze zapewnienia dostępności cyfrowej wszelkich narzędzi internetowych. Również portale wewnętrzne, skierowane tylko dla pracowników powinny spełniać kryteria dostępności – w Państwa zespole być może już pracują, lub będą pracowały osoby z niepełnosprawnościami, dla których brak dostępności cyfrowej może być istotną barierą w należytym wypełnianiu obowiązków. Ustawa o zapewnianiu dostępności cyfrowej w art. 3 ust. 6 wyłącza obowiązek audytowania i zamieszczania deklaracji dostępności dla treści prezentowanych w intranecie, które opublikowane były przed 23 września 2019 r. Jeśli wewnętrzny portal został opublikowany po tym terminie podlega on obowiązkowi wykonania badania zgodności z wymogami dostępności WCAG2.1 (AA) oraz zamieszczenia deklaracji dostępności.
Jeśli wewnętrzny portal wymaga autoryzacji innej niż CAS niezbędne będzie zapewnienie dostępu dla audytorów BON. Zgłaszając stronę do badania w formularzu zgłoszenia strony internetowej jednostki UW, w polu UWAGI proszę wpisać, że zgłoszenie dotyczy portalu wewnętrznego. Audytor BON skontaktuje się z osobą wskazaną w formularzu w celu uzyskania dostępu niezbędnego do przeprowadzenia badania zgodności portalu z wymogami dostępności.