1. Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych – plik pdf, zobowiązuje podmioty  publiczne do zapewnienia pełnej dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych, a także do zamieszczenia na tych stronach deklaracji dostępności. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych przeprowadzi audyt dostępności oraz przygotuje deklarację dostępności do zamieszczenia na Państwa stronie w oparciu o informacje zgłoszone poprzez formularze:

  Stronę internetową lub serwis internetowy prowadzony lub zarządzany przez Państwa jednostkę: https://bon.uw.edu.pl/zgloszenie-strony-uw/

  Budynek lub budynki, w których mieści się Państwa jednostka: https://bon.uw.edu.pl/zgloszenie-budynku-uw/

  Każdą stronę lub serwis działający w obrębie domeny internetowej należy zgłosić odrębnie. Każdy taki serwis lub strona muszą posiadać zamieszczoną deklarację dostępności, a w szczególności wskazanego w niej administratora dostępności cyfrowej. Jeśli w ramach jednej domeny funkcjonuje serwis współprowadzony przez kilka jednostek podległych proszę wskazać jednego administratora dostępności cyfrowej, który w razie potrzeby będzie koordynował przekazywanie informacji odpowiednim osobom zarządzającym częściami serwisu. Również deklaracja dostępności będzie jedna, opisująca cały serwis.

  Wymóg zamieszczenia deklaracji dostępności dotyczy wszystkich stron lub serwisów internetowych jednostek publicznych.

 2. Wymóg zamieszczenia deklaracji dostępności dotyczy wszystkich stron lub serwisów internetowych jednostek publicznych.

  Jeśli serwis serwis internetowy jest w sposób logiczny i trwały powiązany z mniejszymi serwisami funkcjonującymi także w ramach wydzielonych poddomen, być może wystarczające będzie zamieszczenie jednej deklaracji i jednego administratora dostępności cyfrowej. Jeśli jednak serwis zawarty w poddomenie jest logicznie odrębny i funkcjonuje niezależnie od serwisu głównego, zalecamy by traktować ją jako nowy serwis internetowy.

 3. Jeśli strona jest związana z indywidualnym wydarzeniem, również powinna posiadać deklarację dostępności i wskazanego w niej administratora dostępności cyfrowej. Oczywiście może to być ta sama osoba, która opiekuje się także innymi stronami internetowymi w Państwa jednostce. Może to także być redaktor lub inna osoba związana z tym kanałem informacji. Jeśli strona ta ma charakter archiwalny i nie będzie aktualizowana proszę o tym poinformować w formularzu zgłoszeniowym.

 4. Jeśli w najbliższym czasie (przed 23 września br.) planują Państwo zastąpienie strony nową wersją  prosimy o zgłoszenie poprzez formularz nowej strony, z podaniem obecnego, testowego adresu tej strony. Informację o tym, że strona ta zastąpi inną, o danym adresie proszę zawrzeć w polu “Uwagi do strony”.

  Jeśli planuje się, że nowy serwis zastąpi starszą wersję po 23 września proszę zgłosić oba serwisy, dodając odpowiednie informacje w polu “Uwagi do strony”, w szczególności dla serwisu, który wkrótce zostanie zastąpiony proszę poinformować w zgłoszeniu, że nie będzie on dalej rozwijany.

  Oczywiście tworząc nowy serwis a także redagując obecnie istniejące serwisy proszę zwracać uwagę na zapewnienie ich dostępności cyfrowej zgodnie z wymogami WCAG2.1. BON służy wsparciem w tym zakresie. Zgodność z wymogami WCAG2.1 będzie przedmiotem audytu zgłoszonych stron, który przeprowadzi BON. Wszelkie zauważone naruszenia zasad WCAG2.1 audytorzy BON będą przekazywać do wskazanego administratora dostępności cyfrowej. Ograniczenia w dostępności zostaną także wskazane w deklaracji dostępności. Osoby chcące uzyskać dostęp do informacji tam zawartych mają prawo zwrócić się o nie do administratora dostępności cyfrowej, wskazanego w deklaracji dostępności.

 5. Administratorem dostępności cyfrowej może być dowolna osoba opiekująca się stroną internetową – nie musi to być informatyk czy webmaster. Administratorem może być także redaktor strony lub inna osoba dodająca treści. Wskazanie tej osoby w deklaracji dostępności strony umożliwi użytkownikom, którzy spotkają się z barierą w dostępności do danej treści na stronie zgłoszenie problemu i zwrócenie się o udostępnienie tej treści w postaci alternatywnej. W dalszej perspektywie czasowej BON będzie organizował szkolenia dla administratorów dostępności w celu zwiększania ich wiedzy w zakresie dostępności cyfrowej.

 6. Jeśli Państwa jednostka użytkuje tylko część pomieszczeń w budynku, ale korzysta z głównego wejścia, portierni, szatni i innych części wspólnych dla całego budynku to wystarczy ogólne zgłoszenie całego budynku.

  Jeśli jednak Państwa jednostka użytkuje dużą i wydzieloną część budynku, z odrębnym wejściem, odrębną portiernią, odrębną windą lub odrębną szatnią itp. z własnym odrębnym zapleczem personalnym taka część budynku powinna zostać odrębnie  opisana w formularzu opisu dostępności architektonicznej. W takiej sytuacji proszę opisać cechy wyodrębnienia (jakiego budynku jest to część, gdzie się znajduje np. na którym piętrze, oraz gdzie znajduje się wejście lub dojście (np. wejście boczne, winda po prawej na poziom -1). Informacje te proszę przesłać e-mailem na adres j.rymkiewicz@uw.edu.pl. Nasz administrator doda do bazy budynków wyodrębnioną część i powiadomi Państwa gdy będzie możliwe użycie formularza opisu dostępności architektonicznej do opisu tej wydzielonej części użytkowanej przez Państwa jednostkę.

 7. Oczywiście zachęcamy i służymy wsparciem w obszarze zapewnienia dostępności cyfrowej wszelkich narzędzi internetowych.

  Portale wewnętrzne, skierowane tylko dla pracowników również powinny spełniać kryteria dostępności – w Państwa zespole być może już pracują, lub będą pracowały osoby z niepełnosprawnościami, dla których brak dostępności cyfrowej może być istotną barierą w należytym wypełnianiu obowiązków.

  Ustawa o zapewnianiu dostępności cyfrowej w art. 3 ust. 6 wyłącza obowiązek audytowania i zamieszczania deklaracji dostępności dla treści prezentowanych w intranecie, które opublikowane były przed 23 września 2019 r. Jeśli wewnętrzny portal został opublikowany po tym terminie podlega on obowiązkowi wykonania badania zgodności z wymogami dostępności WCAG2.1 (AA) oraz zamieszczenia deklaracji dostępności.

  Jeśli wewnętrzny portal wymaga autoryzacji innej niż CAS niezbędne będzie zapewnienie dostępu dla audytorów BON. Zgłaszając stronę do badania w formularzu zgłoszenia strony internetowej jednostki UW, w polu UWAGI proszę wpisać, że zgłoszenie dotyczy portalu wewnętrznego. Audytor BON skontaktuje się z osobą wskazaną w formularzu w celu uzyskania dostępu niezbędnego do przeprowadzenia badania zgodności portalu z wymogami dostępności.

 8. Obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej dotyczy wszystkich stron zarządzanych lub prowadzonych przed jednostki publiczne, które powstały lub były aktualizowane po dniu 23 września 2019 r., lub stron powstałych wcześniej, których treści są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań (Art. 3 ust. 2 pkt 8).

  Nie trzeba wiec zgłaszać do BON stron o charakterze archiwalnym, które nie były aktualizowane po wskazanej dacie.

  Wszystkie inne strony, powinny zostać zgłoszone do biura BON, które przeprowadzi ich badanie dostępności cyfrowej oraz opracuje deklarację dostępności. Jeśli tych stron jest bardzo dużo sugerujemy aby w pierwszej kolejności dokonać zgłoszenia stron bezpośrednio dotyczących działań naszej uczelni, w szczególności działalności dydaktycznej i naukowej. Strony wewnętrzne oraz o charakterze innym niż wymienione można zgłosić później, gdy uda nam się zadbać o dostępność cyfrową stron najistotniejszych. Doświadczenia zdobyte przy tej okazji oraz współpraca z BON, mamy nadzieję zaowocuje uwzględnianiem aspektu dostępności cyfrowej dla wszystkich nowych stron internetowych co jest bezwzględnym wymogiem Ustawy, ale też w znaczący sposób przyczyni się do lepszej dostępności prezentowanych informacji.

 9. Nie. Ustawa o zapewnianiu dostępności cyfrowej wyraźnie nakłada obowiązek wykonania badania dostępności i zamieszczenia deklaracji dostępności na podmioty prowadzące lub zarządzające daną stroną internetową. Jeśli więc Państwo zapewniacie jedynie techniczne funkcjonowanie strony, bez wpływania na treści na niej zawarte, obowiązki Ustawy Państwa nie dotyczą.

 10. Jeżeli na Państwa stronie internetowej powinny znaleźć się istotne, oficjalne dokumenty, to koniecznie należy zadbać, aby publikowane były w formie dostępnej cyfrowo.

  Pamiętajmy, że o ważności dokumentu świadczy już sam fakt jego publikacji w Państwa serwisie. Dlatego zamiast umieszczać skany oficjalnych pism z pieczęciami i podpisami w postaci plików PDF lub obrazów, przygotujcie Państwo treść tych dokumentów w formie zwykłego tekstu, który będzie poprawnie odczytywany przez technologie wspomagające. Ułatwieniem w przygotowaniu treści mogą być programy do rozpoznawania tekstu (OCR). Możecie Państwo także sięgnąć do źródła dokumentu, z którego został on wydrukowany.

  Najlepszą formą będzie publikacja tego tekstu wprost na stronie w formie wpisu czy artykułu. W przypadku dłuższych tekstów najlepiej umieścić na stronie link do dokumentu MS Word zapisanego jako DOCX.
  Dokładne wyjaśnienie i uzasadnienie znajdą Państwo w artykule opracowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji.