Wokół systemu wsparcia

Wsparcie edukacyjne na świecie

Agnieszka Bysko

 

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nakłada na uczelnie obowiązek podejmowania działań zapewniający równy dostęp do kształcenia na poziomie wyższym, niezależnie od skutków doświadczanej niepełnosprawności. W Polsce wsparcie w zakresie wyrównywania szans akademickich studentów niepełnosprawnych, przewlekle chorych i doświadczających specyficznych trudności w uczeniu się realizują Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (BON), działające jako uniwersyteckie jednostki doradcze i opiniujące.

Czytaj Więcej o Wsparcie edukacyjne na świecie

Model wspierania studentów z zaburzeniami i chorobami psychicznymi na Uniwersytecie Warszawskim

Studenci doświadczający problemów w obszarze zdrowia psychicznego to stale rosnąca grupa osób zgłaszająca potrzebę wsparcia podczas studiów. W roku akademickim 2010/11 w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego ( BON) zostało zarejestrowanych ponad dwieście osób zgłaszających problemy ze standardową realizacją obowiązków akademickich. Osoby doświadczające kryzysów zdrowia psychicznego stanowią liczną reprezentację na tle około tysiąca wszystkich studentów zgłaszających się do BON z powodu sytuacji zdrowotnej.

Czytaj Więcej o Model wspierania studentów z zaburzeniami i chorobami psychicznymi na Uniwersytecie Warszawskim

Wpływ trudności z obszaru zdrowia psychicznego na proces studiowania

Urszula Zaniewska – Chłopik , lekarz specjalista psychiatra, konsultant Biura ds. Osób Niepełnosprawnych przy Uniwersytecie Warszawskim.

W ostatnich dziesięcioleciach rośnie liczba osób doświadczających problemów z obszaru zdrowia psychicznego. Pod tym pojęciem należy rozumieć nie tylko choroby psychiczne (np. schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne oraz zaburzenia afektywne czyli depresja i mania), lecz także duże spektrum zaburzeń powodujących cierpienie i utrudniających funkcjonowanie (zaburzenia lękowe tzw. ”nerwicowe”, zaburzenia odżywiania, nadużywanie substancji psychoaktywnych itd.).

Czytaj Więcej o Wpływ trudności z obszaru zdrowia psychicznego na proces studiowania