Ogólnie o egzaminach certyfikacyjnych

Egzamin certyfikacyjny biegłości językowej z zakresu nowożytnego języka obcego co najmniej na poziomie B2 jest zobowiązany zdać każdy student studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Jest to wymaganie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Do egzaminu można przystąpić na Uniwersytecie Warszawskim, korzystając z szerokiej oferty językowej. W przypadku studentów kierunków filologicznych, na egzamin należy wybrać inny język nowożytny niż obrany w ramach studiów.

Przebieg egzaminu

Egzamin składa się z dwóch osobnych części – pisemnej i ustnej. Z każdej części student jest zobowiązany uzyskać co najmniej 60% wyniku punktowego, przy czym warunkiem koniecznym, dającym prawo do przystąpienia do egzaminu ustnego, jest uzyskanie wskazanego progu punktowego z części pisemnej. Ocena końcowa jest wyliczana poprzez sumowanie liczby punktów uzyskanych przez studenta z części pisemnej i części ustnej, a następnie przeliczana na ocenę szkolną. Po ogłoszeniu wyników student ma prawo zawnioskować o wydanie Certyfikatu Biegłości Językowej, które odpłatnie przygotowuje szkoła Języków Obcych. Poza dokumentem w języku polskim możliwe jest także uzyskanie go w języku angielskim, niemieckim lub francuskim.

Terminy egzaminu certyfikacyjnego

Na Uniwersytecie Warszawskim egzamin certyfikacyjny jest przeprowadzany czterokrotnie: w pierwszych dniach sesji zimowej, to jest w ostatnie dni stycznia, w sesji poprawkowej – na przełomie lutego i marca, w sesji letniej, również na początku jej trwania, czyli w okolicach 10 czerwca oraz w sesji poprawkowej – na przełomie sierpnia i września. W sesji marcowej mogą uczestniczyć jedynie studenci, którzy zarejestrowali się i przystąpili do egzaminu w styczniu, ale go nie zdali i tylko z języka angielskiego na poziomie B2. Natomiast wymóg ten nie odnosi się do sesji czerwcowej i wrześniowej: nie ma znaczenia, czy student skorzystał z terminu w czerwcu i chce wykorzystać drugi termin, czy też przystąpił do egzaminu we wrześniu po raz pierwszy. Aktualnie, wszystkie egzaminy odbywają się w trybie online.

Rejestracja na egzamin

W celu zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny należy zalogować się na swoje konto w USOSie, a następnie wykorzystać żeton językowy, który jest przyznawany studentom na początku studiów. Dokładne informacje na temat rejestracji, żetonów i ich ważności, można znaleźć na stronie Biura ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych. Pod tym właśnie linkiem, w zakładce EGZAMINY JĘZYKOWE UW, znajdują się także kompleksowe informacje dotyczące całej procedury w trybie standardowym.

Zmiany czasu trwania egzaminu certyfikacyjnego

Aktualnie, zgodnie z Uchwałą nr 4 Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2021 roku wszyscy studenci, którzy przystąpią do egzaminu w czerwcu oraz wrześniu, w ramach części pisemnej egzaminu certyfikacyjnego z oferty podstawowej, będą rozwiązywać również ćwiczenie gramatyczno-leksykalne, które dotychczas występowało w części ustnej egzaminu. W związku z tym czas trwania egzaminu w części pisemnej na poszczególnych poziomach odpowiednio rozpisanych na wspomnianej już stronie Pełnomocnika ds. wdrażania procesu bolońskiego zostanie wydłużony o 10 minut, na poziomie C2 – o 20 minut.

Powyższym zasadom podlegają wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego, z wyłączeniem tych, którzy posiadają certyfikat zewnętrzny. Osoby z niepełnosprawnościami, deficytami czy trudnościami w uczeniu się, które studiują na naszej Uczelni, mają prawo skorzystać z dostosowania egzaminu do ich indywidualnych potrzeb.

Wnioskowanie o dostosowanie egzaminu

W tym celu należy zgłosić się do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW, aby wypełnić formularz rejestracyjny, udzielić niezbędnych zgód w ramach RODO, a także dostarczyć dokumentację wskazującą na konieczność wdrożenia zmian i złożyć za pośrednictwem BON wniosek o dostosowanie egzaminu certyfikacyjnego do Dyrekcji Szkoły Języków Obcych do ostatniego dnia trwania rejestracji żetonowej do godziny 16:00 (zakończenie dnia pracy Biura), w którym będą zawarte informacje dotyczące zakresu wspomnianych zmian.  Wnioski należy składać poprzez wypełnienie wniosku o dostosowanie egzaminu certyfikacyjnego na stronie BON.

Przykłady dostosowań

Wśród przykładowych rozwiązań, z których korzystają studenci z niepełnosprawnościami, można znaleźć:

  • przygotowany w druku powiększonym arkusz egzaminu,
  • wydłużenie czasu trwania egzaminu (z uwagi na wolniejsze tempo pracy z tekstem wśród studentów słabowidzących czy z trudnościami w uczeniu się),
  • wykorzystanie sprzętu specjalistycznego przez osoby niewidome – student może użyć go w trakcie egzaminu, po uprzednim przystosowaniu go przez pracownika Działu Technologii i Adaptacji BON.

Studenci słabosłyszący czy niesłyszący mają możliwość uzyskać zwolnienie z części dotyczącej słuchania, jednak pozytywny wynik egzaminu pozwala jedynie spełnić wymóg odnoszący się do obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu biegłości językowej w i nie uprawnia do uzyskania Certyfikatu Biegłości Językowej.

Podsumowanie

Bardzo ważne jest, by potrzebę dostosowania egzaminu certyfikacyjnego zgłaszać do BON możliwie najszybciej, po podjęciu decyzji o uczestnictwie w danej sesji egzaminacyjnej. Ma to ogromne znaczenie dla organizatorów i adaptatorów, szczególnie w okresie funkcjonowania Uczelni w czasie pandemii.

Drodzy studenci, pamiętajcie, że w razie jakichkolwiek wątpliwości, macie prawo stawiać pytania i uzyskiwać odpowiedzi. Nie wahajcie się skontaktować się z pracownikiem BON UW – p. Patrycją Klimczak.