Ogólnie o egzaminach certyfikacyjnych

Egzamin certyfikacyjny biegłości językowej z zakresu nowożytnego języka obcego co najmniej na poziomie B2 jest zobowiązany zdać każdy student studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Do egzaminu można przystąpić na Uniwersytecie Warszawskim, korzystając z szerokiej oferty językowej.

Przebieg egzaminu

Egzamin składa się z dwóch osobnych części – pisemnej i ustnej. Z każdej części student jest zobowiązany uzyskać co najmniej 60% wyniku punktowego, przy czym warunkiem koniecznym, dającym prawo do przystąpienia do egzaminu ustnego, jest uzyskanie wskazanego progu punktowego z części pisemnej. Ocena końcowa jest wyliczana poprzez sumowanie liczby punktów uzyskanych przez studenta z części pisemnej i części ustnej, a następnie przeliczana na ocenę szkolną. Po ogłoszeniu wyników student ma prawo zawnioskować o wydanie Certyfikatu Biegłości Językowej, które odpłatnie przygotowuje szkoła Języków Obcych. Poza dokumentem w języku polskim możliwe jest także uzyskanie go w języku angielskim, niemieckim lub francuskim.

Terminy egzaminu certyfikacyjnego

Na Uniwersytecie Warszawskim egzamin certyfikacyjny jest przeprowadzany czterokrotnie: w pierwszych dniach sesji zimowej, to jest w ostatnie dni stycznia, w sesji poprawkowej – na przełomie lutego i marca, w sesji letniej, również na początku jej trwania, czyli w okolicach 20 czerwca oraz w sesji poprawkowej – na przełomie sierpnia i września. W sesji marcowej mogą uczestniczyć jedynie studenci, którzy zarejestrowali się i przystąpili do egzaminu w styczniu, ale go nie zdali i tylko z języka angielskiego na poziomie B2. Z kolei oferta sesji wrześniowej jest ofertą ruchomą i pojawi się tylko wtedy, gdy z któregokolwiek (lub wszystkich) języka obcego będą studenci, którzy egzaminu w czerwcu nie zdali. Dokładne daty poszczególnych egzaminów można sprawdzić w kalendarzu akademickim.

Rejestracja na egzamin

W celu zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny należy zalogować się na swoje konto w USOSie, a następnie wykorzystać żeton językowy, który jest przyznawany studentom na początku studiów. Terminy rejestracji w r. a. 2023/2024 znajdziecie w UCHWALE NR 2 RADY KOORDYNACYJNEJ ds. NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH I CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ z dn. 13 marca 2023 r. w sprawie określenia terminów rejestracji na egzaminy certyfikacyjne z języków obcych w roku akademickim 2023/2024.

Wnioskowanie o dostosowanie egzaminu

O dostosowanie egzaminu można zawnioskować, zgłaszając się do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW, aby wypełnić formularz rejestracyjny, udzielić niezbędnych zgód w ramach RODO, a także dostarczyć dokumentację wskazującą na konieczność wdrożenia zmian i złożyć za pośrednictwem BON wniosek o dostosowanie egzaminu certyfikacyjnego do Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej do ostatniego dnia trwania rejestracji żetonowej do godziny 23:59, w którym będą zawarte informacje dotyczące zakresu wspomnianych zmian. Wnioski należy składać poprzez wypełnienie wniosku o dostosowanie egzaminu certyfikacyjnego na stronie BON.

Przykłady dostosowań

Wśród przykładowych rozwiązań, z których korzystają studenci z niepełnosprawnościami, można znaleźć:

  • przygotowany w druku powiększonym arkusz egzaminu,
  • wydłużenie czasu trwania egzaminu (z uwagi na wolniejsze tempo pracy z tekstem wśród studentów słabowidzących czy z trudnościami w uczeniu się),
  • wykorzystanie sprzętu specjalistycznego przez osoby niewidome – student może użyć go w trakcie egzaminu, po uprzednim przystosowaniu go przez pracownika Działu Technologii i Adaptacji BON.

Studenci słabosłyszący czy niesłyszący mają możliwość uzyskać zwolnienie z części dotyczącej słuchania, jednak pozytywny wynik egzaminu pozwala jedynie spełnić wymóg odnoszący się do obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu biegłości językowej i nie uprawnia do uzyskania Certyfikatu Biegłości Językowej.

Podsumowanie

Bardzo ważne jest, by potrzebę dostosowania egzaminu certyfikacyjnego zgłaszać do BON możliwie najszybciej, po podjęciu decyzji o uczestnictwie w danej sesji egzaminacyjnej. Ma to ogromne znaczenie dla organizatorów i adaptatorów.

Drodzy studenci, pamiętajcie, że w razie jakichkolwiek wątpliwości, macie prawo stawiać pytania i uzyskiwać odpowiedzi. Nie wahajcie się skontaktować z pracownikiem BON UW – p. Patrycją Klimczak.