FAQ

Z oferty Biura ds. Osób Niepełnosprawnych może skorzystać każdy student, który z powodu trudności zdrowotnych nie może realizować toku studiów w trybie standardowym. Może to być osoba
przewlekle chora, w tym z trudnościami natury psychologicznej, po wypadku czy student z dysleksją.

Wśród specjalistów współpracujących z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, studenci znajdą psychologa, z konsultacji z którym może skorzystać każdy student UW. Godziny dyżurów i sposób zapisu tutaj. Drugim specjalistą jest lekarz psychiatra, który konsultuje studentów UW, doświadczających trudności emocjonalnych czy chorujących psychicznie w kontekście wsparcia
i rekomendacji rozwiązań na studiach. Na spotkanie z lekarzem kieruje konsultant BON lub psycholog. Informacje na temat dyżurów i sposobu zapisu tutaj.

UWAGA: Nasz lekarz psychiatra nie wystawia zwolnień i recept!

O stypendium specjalne może starać się każdy student posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Stypendium specjalne przyznawane jest na rok akademicki i wypłacane od października do czerwca.

Student może złożyć wniosek w dowolnym momencie trwania roku akademickiego. Jeśli zrobi to do 10 dnia danego miesiąca, pieniądze będą wypłacane od tego miesiąca. Jeśli po dziesiątym – od miesiąca następnego.

Jeśli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest czasowe i wygaśnie w trakcie trwania roku akademickiego, a student otrzyma kolejne orzeczenie, procedurę należy powtórzyć – w ciągu 3 miesięcy zgłosić się do BON, zarejestrować orzeczenie, wypełnić wniosek i złożyć do właściwej komisji.

Student może liczyć na prawo do wydłużenia czasu trwania egzaminów i zaliczeń na podstawie dokumentów o sytuacji medycznej, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i testach przeprowadzonych przez pracowników BON. Zobacz więcej informacji.

Jeśli budynek jest całkowicie niedostosowany architektonicznie, staramy się o zamianę sal (w tym celu należy zgłosić się do BON).

Każdy student z niepełnosprawnością, który potrzebuje pomocy opiekuna podczas przejazdów z miejsca zamieszkania na uczelnię, na spotkania z lekarzami, na rehabilitację i z określoną niepełnosprawnością, może zgłosić się do BON z opiekunem, zarejestrować się i złożyć orzeczenie. Po dopełnieniu tych czynności opiekun otrzyma legitymację i specjalny druk ZTM, uprawniający do przejazdów na wyżej wymienionych trasach. Wzór druku ZTM TUTAJ. Legitymacja opiekuna jest ważna przez okres jednego semestru i ważna w terminie 31.10-31.03 lub 31.03.-31.10. Jeśli student rozpocznie kolejny semestr, ważność legitymacji można przedłużyć, zgłaszając się do BON.

Stypendium specjalne, tak, jak i inne stypendia, wypłacane jest na konto bankowe. Należy je wpisać w podzakładce „płatności”, zgodnie z tym, jak prowadzą ekrany, następnie zatwierdzić.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych pośredniczy jedynie w procedurze ubiegania się o stypendium specjalne.

O wszelkie pozostałe formy wsparcia (stypendium socjalne/stypendium naukowe/zapomoga) należy ubiegać się na wydziale, zgłaszając się do Komisji Stypendialnej lub do innej, właściwej jednostki, zajmującej się stypendiami. Więcej informacji należy szukać na stronach Wydziałowych Komisji Stypendialnych.

Każdy student z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub przewlekle chory może ubiegać się o miejsce w Domu Studenta. Zasady ubiegania się o miejsce w Domu Studenta w zakładce Dla studentów » Akademiki.

Miejsca z puli BON są rozmieszczone w czterech (DS. 1, DS. 2, DS. 4 i DS. 6) z sześciu akademików UW i jest ich w sumie 66. Część z nich jest dostosowana do potrzeb studentów z niesprawnością narządu ruchu.

Na stronie BON powyższe informacje można znaleźć w zakładce Dla Studentów (Asystenci, Tłumacz PJM, Wsparcie techniczne).

W każdej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim odbywają się egzaminy certyfikacyjne ze znajomości języka obcego. Każdy student jest zobowiązany zdać taki egzamin w ciągu pierwszych trzech lat studiów. W tym celu musi zarejestrować się przez system na egzamin w wybranej przez siebie sesji. Jeśli potrzebuje rozwiązań wspierających, może zgłosić się do BON jeszcze w trakcie trwania rejestracji. Rekomendacje dot. zmiany formy egzaminu są przekazywane przez BON do Kierownika Szkoły Języków Obcych na podstawie dokumentacji medycznej. Zgodę wydaje Kierownik Szkoły Języków Obcych i Rada ds. Certyfikacji Biegłości Językowej i we współpracy z BON przygotowuje dostosowania.

Decyzja o zakresie dostosowanie podejmowana jest indywidualnie, na podstawie wskazań z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (honorujemy zaświadczenia, przedstawiane w celu dostosowania egzaminu maturalnego).

Posiadanie orzeczenia nie jest wystarczającym powodem uprawniającym do wjazdu na Kampus Centralny UW.

Każdy student, który posiada znaczną niepełnosprawność ruchową oraz Europejską Kartę Parkingową Osoby Niepełnosprawnej może ubiegać się przez BON o specjalną przepustkę Uniwersytecką (wydawaną na okres trwania roku akademickiego).