Wskazówki dotyczące charakteru dokumentacji stanowiącej podstawę w staraniach o wsparcie akademickie z pośrednictwem Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW

W BON oferujemy studentom wsparcie w zakresie wyrównywania ich szans akademickich. Możliwe jest to w oparciu o dokumentację medyczną zawierającą opis funkcjonalnych następstw aktualnego stanu zdrowia lub wszelkiego rodzaju dokumentację wskazującą na funkcjonalne aspekty sytuacji zdrowotnej (m.in. opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych, zaświadczenia i epikryzy lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

Dla studentów z problemami natury psychicznej pomocny może się okazać formularz dla lekarza –
w którym lekarz nanosi odpowiednie informacje – stanowiący podstawę w staraniach o wsparcie akademickie z pośrednictwem Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Dokumentacja (nie powinna być starsza niż 90 dni) stanowiąca podstawę wsparcia powinna zawierać:

  • opis aktualnego stanu zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem tych objawów, które mogą rodzić bariery w procesie uczenia się i/lub wymagać określonych warunków zamieszkania czy zmian stylu życia rzutujących na tempo i/lub efektywność nauki
  • informacje o prawdopodobnym czasie wystąpienia początków objawów
  • informacje o natężeniu i dynamice zmian objawów w czasie
  • informacje o aktualnie prowadzonym leczeniu i towarzyszących mu skutkach ubocznych
  • informacje o aktualnych zaleceniach służących poprawie lub stabilizacji stanu zdrowia
  • informacje o spodziewanym czasie, w jakim powinna nastąpić ponowna ewaluacja ustaleń zawartych w dokumentacji

Na drugiej stronie załączamy zestawienie obszarów trudności, na których skupiamy się porządkując rozumienie napotykanych przez studenta barier i planując działania wspierające. W przypadku chęci bezpośredniego skorzystania z załączonej listy prosimy o wypełnienie pola „dane”, zaznaczenie stosownych punktów i zaparafowanie poniżej informacji o łącznej ilości postawionych znaków ∨.

Pozostaje dla nas jasne, że związek między poszczególnymi objawami, wynikającymi z nich barierami
i adekwatnym wsparciem ma każdorazowo charakter indywidualny i jest wielokierunkowy.

Informacje zawarte w przygotowanej dokumentacji medycznej mają na celu zaplanowanie wsparcia, które nie zmniejszałoby stojących przez studentem wyzwań, a jedynie redukowało wpływ barier po stronie standardowego sposobu organizacji studiów (np. zmieniało sztywne ramy sesji egzaminacyjnych czy limit akceptowalnych nieobecności lub pozwalało odroczyć obowiązki w czasie np. poprzez urlop zdrowotny).

Poniżej do pobrania formularz dla lekarza psychiatry:

Pobierz Formularz dla lekarza.