Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z Zasadami składania wniosków on-line – otwiera nowe okno..

  Wniosek o użyczenie sprzętu specjalistycznego dla osób zarejestrowanych w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW

  UWAGA. Pola oznaczone symbolem gwiazdki (*) są wymagane.

  Informacje o Biorącym
  • Zaznacz, jeśli nie masz numeru PESEL


  • Tylko cyfry, pracownicy pozostawiają "0"  Adres do korespondencji

  • WAŻNE! W formularzu podaj swój adres e-mail zarejestrowany w systemie USOSweb.

  Informacje dotyczące wypożyczanego sprzętu

  • Maksymalnie 1000 znaków. Proszę wpisać rodzaj i nazwę sprzętu, który chcielibyście Państwo wypożyczyć. Wpisano 0 znaków.  • Maksymalnie 1000 znaków. proszę szczegółowo opisać przeznaczenie sprzętu i sposób jego wykorzystania; np.: do pisania pracy magisterskiej - będzie używany głównie w domu lub: zbieram materiały do pracy magisterskiej – potrzebuję sprzętu w bibliotece Wpisano 0 znaków.  • Maksymalnie 1000 znaków. Proszę wpisać wszystkie dodatkowe uwagi, które mogą mieć wpływ na przyznanie Pani/Panu sprzętu. Wpisano 0 znaków.

  Potwierdzenie wysłania formularza i wymagane zgody

  Uwaga. Przycisk wysłania formularza nie będzie aktywny, jeśli nie zaznaczysz powyższych zgód.


  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administrator danych

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

  Z administratorem można kontaktować się:

  • listownie: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;

  • telefonicznie: 22 55 20 000.

  Inspektor Ochrony Danych (IOD)

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.

  Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

  Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw jak np. udzielanie informacji o formach pomocy świadczonych przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warszawskiego.

  Cele i podstawy prawne przetwarzania

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia pomocy przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i stwarzanie osobom z niepełnosprawnościami warunków pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia (w tym zapewnienia odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów), kształceniu i prowadzeniu działalności naukowej. Dokumentacja, którą Państwo przedstawiają, jest podstawą do korzystania ze wszystkich form wsparcia, które oferuje Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami kandydatom, studentom i pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego z niepełnosprawnościami oraz trudnościami zdrowotnymi.

  Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, jakie spoczywają na Uniwersytecie Warszawskim w związku z realizacją zadań określonych m.in. w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z pozn. zm.), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz wewnętrznych aktów wykonawczych obowiązujących na Uniwersytecie Warszawskim, jak również z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w dniu 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO ).

  Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest prawo do ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Wszystkie inne Państwa dane osobowe, które nie są wymagane do powyższych celów, mogą być przetwarzane na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwo zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Podstawę przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (dane dotyczące zdrowia) stanowi art. 9 ust 2. lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych. Zgodę można wycofać w każdym czasie m.in. przez wysłanie maila na adres: bon@uw.edu.pl. Przypominamy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Okres przechowywania danych

  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia wskazanego wyżej celu dot. zapewnienia niezbędnego wsparcia przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami. W przypadku procesu rekrutacji na studia przez czas trwania rekrutacji, a po jego zakończeniu przez okres 6 miesięcy, a w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.

  Gdy ma to zastosowanie, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

  Odbiorcy danych

  Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, w zakresie jakim dostęp ten jest niezbędny do wykonywania zadań służbowych

  Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych. Aby zapewnić możliwie najwyższy standard ochrony danych osobowych z tymi podmiotami, zostanie podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

  Państwa dane mogą być również przetwarzane przez dostawcę usługi Google Workspace for Education Fundamentals – firmę Google (z którą mamy podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych) – w jej centrach przetwarzania danych . Prawa związane z przetwarzaniem danych

  Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO, tj. prawo do:

  • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

  Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych

  Podanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia warunków pełnego udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia. Podanie innych danych, które nie są niezbędne dla zapewnienia warunków pełnego udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia, jest dobrowolne.

  Wróć do wniosku

  KLAUZULA ZGODY

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które obejmują szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu zapewnienia pomocy przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami w zakresie stwarzania warunków pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia (w tym zapewnienia odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów), kształcenia i prowadzenie działalności naukowej.