Dla studentów

Biuro ds. osób Niepełnosprawnych UW (BON) udziela wsparcia studentom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym w sytuacji, kiedy stan ich zdrowia utrudnia realizacje studiów w trybie standardowym.
Proponowane przez Biuro rozwiązania mają na celu wyrównanie szans studentów w dostępie do oferty akademickiej, muszą też bezwzględnie przestrzegać zasady utrzymania wymagań merytorycznych dotyczących danego kursu.

Zasady udzielania pomocy

Szanując niezależność osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych oraz ich prawa, wsparcie Biura udzielana jest tylko osobom, które zgłoszą się do BON na spotkanie z konsultantem, udokumentują swoją sytuację zdrowotną oraz wystąpią z pisemnym wnioskiem o zmiany w przebiegu studiów.

Wymagana dokumentacja

Student zgłaszający się po wsparcie akademickie za pośrednictwem BON powinien przedstawić dokumenty potwierdzające jego sytuację zdrowotną.

Wszystkie dokumenty przedstawiane w Biurze powinny być dostarczane w oryginałach lub w postaci kopii z poświadczoną zgodnością z oryginałem. W przypadku gdy student nie posiada dokumentacji lub przedstawiona dokumentacja:

  • jest niepełna,
  • jest zniszczona,
  • pozostaje w rozbieżności z przeprowadzonym ze studentem wywiadem,
  • jest oceniana przez pracowników BON jako niewystarczająca,

student może zostać skierowany na konsultacje do lekarza specjalisty współpracującego z Biurem. Dokumentacja lekarska – z wyjątkiem orzeczeń o stopniu niesprawności – powinna być nie starsza niż 90 dni. Warunkiem uzyskania wsparcia przez studentów z zaburzeniami psychicznymi i studentów uzależnionych jest podjęcie leczenia.

 

Zobacz też: Wskazówki dotyczące charakteru dokumentacji stanowiącej podstawę w staraniach o wsparcie akademickie z pośrednictwem BON