Biuro ds. osób z Niepełnosprawnościami UW (BON) udziela wsparcia studentom ze szczególnymi potrzebami w sytuacji, kiedy stan ich zdrowia utrudnia realizację studiów w trybie standardowym.
Proponowane przez BON racjonalne usprawnienia mają na celu wyrównanie szans studentów w dostępie do oferty dydaktycznej,  w tym do realizacji  badań naukowych, z uwzględnieniem zasady utrzymania wymagań merytorycznych dotyczących danego kursu.

Zasady udzielania wsparcia

Wsparcie ma indywidualny charakter. Wsparcie udzielane jest osobom, które zgłoszą taką potrzebę w BON poprzez rejestrację, spotkanie z konsultantem, udokumentowanie swojej sytuacji zdrowotnej zakończone pisemnym wnioskiem o wdrożenie rozwiązań wspierających (indywidualną organizację studiów lub urlop zdrowotny).

Dokumentacja

Student zgłaszający się po wsparcie akademickie za pośrednictwem BON powinien przedstawić dokumenty potwierdzające jego sytuację zdrowotną.

W przypadku gdy student nie posiada dokumentacji lub przedstawiona dokumentacja:

  • jest niepełna,
  • jest zniszczona,
  • pozostaje w rozbieżności z przeprowadzonym ze studentem wywiadem,
  • jest oceniana przez pracowników BON jako niewystarczająca,

student może zostać poproszony  o jej uzupełnienie lub/i skierowany na konsultacje do lekarza specjalisty współpracującego z Biurem. Dokumentacja medyczna – z wyjątkiem orzeczeń o stopniu niesprawności – powinna być nie starsza niż 90 dni. Warunkiem utrzymania wsparcia przez studentów z trudnościami z obszaru zdrowia psychicznego i studentów uzależnionych jest udokumentowane podjęcie leczenia.

 

Zobacz też: Wskazówki dotyczące charakteru dokumentacji stanowiącej podstawę w staraniach o wsparcie akademickie z pośrednictwem BON