Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami jest dla Ciebie, jeśli:

 • Doświadczasz udokumentowanych skutków niepełnosprawności i/lub przewlekłych problemów zdrowotnych (nie musisz posiadać formalnego statusu osoby niepełnosprawnej!);
 • Doświadczasz przejściowych problemów zdrowotnych, których skutki sprawiają jednak, że barierą stają się dla Ciebie standardowe regulacje procesu studiowania np. limit dopuszczalnych nieobecności, konieczność odręcznego notowania, termin sesji;
 • Twoje problemy zdrowotne wywierają istotny wpływ na efektywność uczenia się lub na podejmowanie różnych rodzajów aktywności ważnych dla Twojego sprawnego funkcjonowania na studiach;
 • Korzystając ze swojego prawa do ochrony informacji wrażliwych chciałbyś złożyć szczegółową dokumentację medyczną w BON i uzyskać pisemne podsumowanie kluczowych zawartych w niej wniosków na potrzeby innych starań na uczelni niż dostosowania procesu studiowania, w których pośredniczy BON (np. na potrzeby starań o stypendium czy zapomogę);
 • Jesteś gotowy wprowadzać zmiany w swoich dotychczasowych strategiach uczenia się i rozwiązywania napotykanych problemów;
 • Chcesz skorzystać z indywidualnych rozwiązań mających na celu wyrównanie Twoich szans na studiach;
 • Liczysz się z tym, że efektywność wsparcia, z jakiego skorzystasz, może wymagać od Ciebie współpracy (np. zgłaszania zmian w zakresie stanu zdrowia i wynikających z tego potrzeb), zaangażowania i cierpliwości (np. w związku z tym, że podjęcie ustaleń pomiędzy jednostkami Uniwersytetu może wymagać czasu);
 • Liczysz się z możliwością przeżycia frustracji w konfrontacji z ograniczeniami możliwego wsparcia lub – w uzasadnionych przypadkach – z jego odmową;
 • Zgadzasz się z nami, że nieodłącznym aspektem chronienia praw studenta jest poszanowanie jego prawa do standardowego poziomu wymagań merytorycznych oraz do adekwatnej oceny umiejętności  (trzymamy się zasady, że proponowane wsparcie nie może prowadzić do obniżenia poziomu wymagań akademickich);
 • Jesteś gotów zaakceptować to, że niezależnie od okoliczności zdrowotnych wyjaśniających określone ograniczenia lub niemożność w zakresie pewnych aktywności, dla zaliczenia określonego kursu/kierunku konieczne jest – niezależnie od indywidualnych technik i czasu dojścia do tego celu – osiągnięcie określonych elementów wiedzy i umiejętności sformułowanych przez prowadzącego kurs w syllabusie lub przez władze jednostki w tzw. sylwetce absolwenta danego kierunku;
 • Twoje poczucie bycia studentem jest przynajmniej równie silne jak poczucie bycia osobą doświadczającą określonych konsekwencji stanu zdrowia lub jesteś zmotywowany do podjęcia zmian zmierzających w tym kierunku (zależy nam, by wspierać Cię w tym, aby tożsamość osoby chorej, niepełnosprawnej czy tożsamość pacjenta nie dominowała nad tożsamością, którą masz szansę cieszyć się jako student);
 • Jesteś gotowy zaakceptować zasadę racjonalności dostosowań tzn. zasadę sięgania po rozwiązania racjonalne ekonomiczne, skuteczne i wystarczające dla wyrównania Twoich szans na studiach w stosunku do Twojej grupy odniesienia, bez nakładania nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia  na Uniwersytet (jest to zgodne z zapisami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych);
 • Odpowiada Ci to, że szanując autonomię studenta zawsze będziemy działać w odpowiedzi na Twój formalny wniosek o zmiany formy studiowania lub inne rozwiązania wspierające.