Projekt jest realizowany w okresie 01.2020-09.2023 a jego  wartość  wynosi 14 977 739,70 zł.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 1. Wyrównanie szans studentów ze schorzeniami specjalnymi i problemami neurorozwojowymi oraz neurologicznymi w dostępie do studiowania, a także zwiększenie stopnia ich niezależności,
 2. Podniesienie kompetencji dydaktycznych, zarządczych i w zakresie edukacji włączającej pracowników uczelni
 3. Zniwelowanie barier dostępności: poznawczych, cyfrowych i przestrzennych utrudniających ON (pracownikom i studentom) funkcjonowanie na uczelni.

Bezpośrednia grupa docelowa projektu obejmuje kadrę UW: pracownicy dydaktyczni oraz pracownicy administracyjni. Działania adresowane do kadry przyczynią się do podniesienia jej kompetencji dydaktycznych i zarządczych w zakresie edukacji włączającej. Projekt obejmie działania w sześciu obszarach: struktura organizacyjna, architektura, technologie wspierające, procedury, rodzaje wsparcia edukacyjnego, szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności

Projekt i jego działania są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby i stan dostępności uczelni. Założenia zostały opracowane przy udziale zespołu Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) – pracownikami, wolontariuszami, w tym osobami z niepełnosprawnością, zajmującymi się aktywnie na UW tematyką dostępności. Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER i osiągnięcia modelu uczelni wiodącej we wdrażaniu idei dostępności.

UW wprowadzi autorskie rozwiązania w obszarach:

 1. wsparcia studentów ze schorzeniami specjalnymi,
 2. wsparcia studentów z dolegliwościami neurorozwojowymi i neurologicznymi,
 3. tworzenia map dotykowych i cyfrowych publikacji,

oraz podniesie kompetencje dydaktyczne i zarządcze kadry UW w zakresie edukacji włączającej, zniweluje część barier architektoniczne (Mały Dziedziniec UW, winda w budynku IFK) a także udoskonali i wypracuje nowe procedury i metody, które przyczynią się do lepszej dostępności UW.

Zadania projektu

Projekt jest podzielony na 6 zadań:

 1. Model zintegrowanego wsparcia studentów ze schorzeniami specjalnym

  Celem zadania jest wyrównanie szans studentów ze schorzeniami specjalnymi (SSS) w dostępie do studiów (w tym ścisłych i eksperymentalnych) i podniesienie stopnia ich niezależności w funkcjonowaniu na uczelni poprzez opracowanie kompleksowego modelu Indywidualnego Programu Wsparcia (IPW).  Zakupione zostaną 3 specjalistyczne busy dla zapewnienia transportu z miejsca zamieszkania i między kampusami UW adekwatne do stanu zdrowia SSS. W zadaniu zaplanowano też doposażenie bibliotek: głównej i wybranych wydziałowych oraz laboratoriów w specjalistyczny sprzęt poprawiający niezależność w studiowaniu i pracy osób z SS (samodzielna praca z materiałami papierowymi, bez potrzeby adaptacji, praca w domu, samodzielne sporządzanie notatek). Model i wypracowane standardy oraz dobre praktyki zostaną opisane w  e-poradniku.

 2. Laboratorium map i modeli dotykowych i cyfrowych publikacji

  Zadanie zakłada uruchomienie przy BON LABORATORIUM MAP I MODELI DOTYKOWYCH umożliwiające zastosowanie technologii druku 3D do tworzenia map dotykowych służących nauce orientacji przestrzennej i wykorzystania modeli przestrzennych w edukacji osób niewidomych. Powstanie także nowy odpowiadający współczesnym technologiom system do zdalnego udostępniania zbiorów na bazie AKADEMICKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ – ABC to baza zbiorów cyfrowych literatury naukowej i podręczników udostępnionych osobom z wadami wzroku, niesprawnymi rękami, niewidomych.

 3. eBON – zestaw e-usług oferowanych przez BON

  W ramach zadania przygotowana specyfikacja i będzie stworzony zestaw narzędzi informatycznych eBON, które mają wspierać BON w jego działalności, umożliwiając ON łatwiejsze i zdalne korzystanie z usług BON, który z kolei zyska możliwość wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów, co w szczególności pozwoli na prowadzenie teczki ON w postaci elektronicznej. Prace programistyczne zakładają także dostosowanie do potrzeb ON Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

 4. Upowszechnianie wiedzy i standardów w zakresie dostępności

  Celem zadania jest stworzenie wytycznych do nowych procedur i aktów prawnych, zwiększających świadomość w zakresie rozwiązań likwidujących bariery w studiowaniu i pracy ON.  Powstanie także internetowy serwis wiedzy i standardów, w którym w przystępny sposób, w formie działań opisanych z perspektywy poszczególnych grup pracowników UW, zostaną przedstawione procedury i rozwiązania dotyczące ON wdrożone na UW, a wiążące się z ich codziennymi zadaniami (np. dydaktyka, obsługa studiów, biblioteki, laby, organizacja eventów). Będzie poprawiona dostępność stron internetowych UW: poprzez wypracowanie wytycznych dostępności stron, zakup narzędzi do badania ich dostępności, które pozwolą na wygenerowanie szczegółowych raportów i przygotowanie rekomendacji wdrożenia zmian dla administratorów stron w domenie UW.   Zaplanowano poprawę bezpieczeństwa ewakuacji ON poprzez dostosowanie wewnętrznych przepisów uczelni i podniesienie świadomości i wiedzy członków społeczności UW. Zaplanowano szereg szkoleń dla kadry UW z powyższych zagadnień.

 5. Centrum wspierania studentów z problemami neurorozwojowymi i neurologicznymi

  Działania obejmą opracowanie 2 narzędzi do diagnozy funkcjonalnej: dla osób z ASD i dorosłych dyslektyków oraz 1 narzędzia pozwalającego na określenie zakresu wsparcia tutorskiego, studentów z ASD i dobór tutorów.
  Powstanie e-poradnik dla dydaktyków z zakresu wsparcia osób z zaburzeniami neurorozwojowymi i psychicznymi i zaburzeniami w uczeniu się, prezentujący wypracowany model wsparcia i wskazówki jego zastosowania.

 6. Likwidacja barier architektonicznych

  Zaplanowano przebudowę przejścia z Głównego Dziedzińca na Mały dziedziniec UW polegające na niwelacji wysokości poziomów utrudniających niezależne poruszanie się osób ON. Ponadto w budynku Instytutu Filologii Klasycznej zostanie wykonana winda tak , aby był on dostępny na wszystkich kondygnacjach dla osób niepełnosprawnych.
  Dla zapewnienia większej samodzielności i niezależności niewidomych studentów w obrębie kampusów i w budynkach UW zostaną zamontowane czujniki nawigacyjne.

Wypracowane standardy będą powszechnie dostępne, w szczególności dla innych uczelni. Powołanie specjalisty ds. komunikacji wewnętrznej pozwoli z kolei na rozpowszechnienie zdobytej (dotychczas i w projekcie) wiedzy oraz wypracowanych standardów i procedur wewnątrz organizacji. Dzięki temu w ramach społeczności uniwersyteckiej wytworzy się efekt synergii – długofalowej i wielowymiarowej współpracy studentów, doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych na rzecz dostępności. W swej istocie projekt – jego produkty i rezultaty, jest w całości zorientowany na likwidację lub znaczne ograniczenie barier w dostępie do studiowania ON. Wdrożenie zaplanowanych rozwiązań sprzyjać będzie więc realizacji polityki równych szans i niedyskryminacji, w niektórych aspektach również umiędzynarodowieniu uczelni.