Szkolenie dla kadry dydaktycznej z zakresu pracy ze studentami i doktorantami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym osobami z niepełnosprawnością, chorobami przewlekłymi, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz osobami w spektrum autyzmu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW przygotowanym specjalnie dla pracowników dydaktycznych naszej uczelni.

UWAGA: Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracji na szkolenia należy dokonywać elektronicznie, poprzez formularze zamieszczone poniżej. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami szkolenia, wymogami formalnymi oraz dostępnymi terminami szkoleń. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: szkolenia.bon@uw.edu.pl.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Uniwersytet dla wszystkich – level up”

Uczestników szkolenia ze specjalnymi potrzebami w zakresie dostosowania materiałów szkoleniowych prosimy o przesłanie informacji dotyczących potrzeb w tym zakresie na adres: bon@uw.edu.pl

O SZKOLENIU

Szkolenie kierowane jest do pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkolenie ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. W skrótowy sposób omawia potrzeby i prezentuje możliwe rozwiązania wspierające, dostępne na Uniwersytecie Warszawskim. Część ćwiczeniowo-warsztatowa zakłada aktywny udział uczestników, omówienie ich doświadczeń, w tym sytuacji trudnych, oraz opracowanie strategii prewencyjnej. Spotkanie ma na celu rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie konstruowania praktycznych rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby studentów i doktorantów o różnorodnym poziomie sprawności i różnorodnej kondycji zdrowotnej w warunkach zajęć dydaktycznych.

Celem szkolenia jest:

 1. Zapoznanie uczestników z różnorodnością potrzeb i możliwości studentów i doktorantów mających niepełny dostęp do toku studiów oraz standardowych materiałów dydaktycznych.
 2. Prezentacja rozwiązań wspierających dostępnych na Uniwersytecie Warszawskim oraz warunków ich efektywnego stosowania.
 3. Przedstawienie możliwości uniwersalnego planowania procesu dydaktycznego (UDL), dostosowanego do potrzeb różnych grup.
 4. Wymiana doświadczeń wynikających z prowadzenia zajęć w różnorodnej grupie studenckiej. Omówienie zasad postępowania w sytuacjach trudnych (strategie radzenia sobie, case study).

Czas przeznaczony na szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w każdym z bloków przewidziano czas na pytania i dyskusję.

PROGRAM

Pre-test oraz zapoznanie z planem szkolenia.

BLOK I  – 2 godziny dydaktyczne

 1. Prezentacja statystyk i kluczowych regulacji uniwersyteckich dotyczących osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi na Uniwersytecie Warszawskim. (Aleksandra Rosochacka)
 2. Praktyczne zilustrowanie trudności, z jakimi mogą spotkać się studenci z różnymi dysfunkcjami w toku ich działań (Agnieszka Bysko)
 3. Procedura udzielania wsparcia edukacyjnego. Zasady wprowadzania dostosowań. (Aleksandra Rosochacka)

PRZERWA 15 min

BLOK II  – 2 godziny dydaktyczne

 1. Omówienie podejścia Universal Design for Learning (UDL) – uniwersalnego projektowania procesu dydaktycznego. (Agnieszka Bysko)
 2. Granice wsparcia akademickiego i zasady postępowania w sytuacjach trudnych. (Agnieszka Bysko)
 3. Planowanie współpracy międzyjednostkowej i obiegu informacji na gruncie rozwiązań wspierających. (Aleksandra Rosochacka)
 4. Podsumowanie szkolenia oraz wypełnienie post-testów.

Oczekiwania pod adresem uczestników

 • gotowość udziału w dyskusji,
 • otwartość na dzielenie się doświadczeniami zdobytymi w pracy dydaktycznej,
 • udział w rozmowach, w ramach których poruszany jest wątek kondycji psychofizycznej (mogący konfrontować z własnymi trudnościami i doświadczeniami)
 • komputer z dostępem do internetu oraz do platformy Google Meet (w przypadku szkoleń w wersji online*)

Efekty kształcenia

W toku szkolenia uczestnik:

 • pozyskuje wiedzę na temat podstawowych zasad wsparcia studentów i doktorantów UW z różnorodnymi potrzebami;
 • poznaje główne założenia podejścia, jakim jest uniwersalne projektowanie na gruncie edukacji wyższej oraz przykłady dobrych praktyk stosowanych w obszarze włączania uczestników z różnorodnymi potrzebami w proces dydaktyczny;
 • dowiaduje się, jak korzystać w realizacji powyższych celów z zasobów dostępnych w ramach UW.

TERMINY I REJESTRACJA


Miejsce szkoleń: Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. Długa 44/50, sala A101

Szkolenie

Termin szkolenia: zakończone

Brak wolnych miejsc.

Zapisy niedostępneSzkolenie dedykowane pracownikom Ośrodka Studiów Amerykańskich. W ramach dostępnych miejsc zapisy otwarte dla pozostałych jednostek.