Zaproszenie do udziału w programie stażowym Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” realizuje w okresie 1.04.2017 do 31.03.1019 projekt  „Aktywni na rynku pracy? – TRENER PRACY narzędziem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych”, współfinansowany przez PFRON. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności prowadząca do zatrudnienia beneficjantów projektu na otwartym rynku pracy.

W  Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” beneficjenci Projektu otrzymują:

– usługi trenera pracy – pomoc w znalezieniu pracodawcy/praktyk/staży i wyborze stanowiska pracy; pomoc w adaptacji na stanowiska pracy i adaptacji społecznej
w miejscu pracy; pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;

– usługi doradcy zawodowego oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego – w ich ramach  ocena kwalifikacji zawodowych, ustalenie indywidualnej ścieżki aktywności; ćwiczenie umiejętności praktycznych i kompetencji pracowniczych, pomoc w uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych;

– wsparcie psychologiczne –  wzmocni ich poczucie wartości osobistej, umiejętności społeczne i zmotywuje do podjęcia wysiłku w kierunku zatrudnienia – konsultacje indywidualne i grupowe.
Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, nieaktywne zawodowo, nie będące uczestnikami wtz i zaz.

 

Wszystkie ogłoszenia