Regulamin Centrum Komputerowego dla Studentów Niepełnosprawnych

 1. Pracownia jest otwarta od poniedziałku do czwartku w godzinach 08:00 – 18:00, w piątek w godzinach 08.00 – 16.00.
 2. Osobami upoważnionymi do korzystania z pracowni są jedynie użytkownicy posiadający indywidualne konta na serwerze Centrum.
 3. Każdy z użytkowników może równocześnie korzystać tylko z jednego konta.
 4. Zabrania się udostępniania swoich kont osobom trzecim.
 5. Na stacjach roboczych zabrania się: instalowania oprogramowania własnego, którego faktyczny stan istnienia nie został wcześniej skonsultowany z administratorami.
 6. W pracowni zabrania się konsumpcji posiłków (kanapek, jabłek, ciastek etc.) a także wszelkiego rodzaju napojów z naczyń otwartych.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan faktyczny sprzętu znajdującego się w pracowni.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania wszelkich usterek oraz nieprawidłowości w działaniu sprzętu administratorowi.
 9. Użytkownik ma prawo do realizowania wydruków czarnodrukowych, brailowskich oraz korzystania z kserokopiarki według obowiązującego cennika.
 10. Wydruki brailowskie należy zgłaszać na dwa dni przed terminem realizacji.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania zasad bhp pracy z komputerem.
 12. Nieprzestrzeganie regulaminu grozi ograniczeniem dostępu do pracowni lub całkowitym zakazem korzystania z niej.

Pobierz Regulamin Centrum Komputerowego w formacie doc