Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji Anny Bornus informujemy, że otwarty został nabór wniosków do 10 edycji stypendium im. Anny Bornus.

Stypendium stanowi dar Rodziny Anny Bornus – studiującej na UW w latach 2010-2011, zmarłej z powodu choroby nowotworowej w dniu 6 stycznia 2013 roku. Rodzina Państwa Bornusów ufundowała wsparcie stypendialne, począwszy od roku akademickiego 2013/14.

Stypendium ma na celu dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta  osobistego.
W szczególności świadczenie dedykowane dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową,
w zakresie asystencji osobistej.

Podstawą ubiegania się o  stypendium jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami do 2 grudnia br.

Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja w składzie:

1.       Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia –  jako przewodniczący komisji.

2.       przedstawiciel Fundatora,

3.       przedstawiciel BON.

LINK DO WNIOSKU

REGULAMIN

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.