Uwaga: Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Uniwersytet dla wszystkich – level up” ( §2 pkt 5, pkt 12 ) w kursie może wziąć udział każdy pracownik UW zatrudniony na umowę o pracę, który uczestniczy w procesie przygotowywania i tworzenia dowolnych materiałów (np. grafik, dokumentów, formularzy, tekstów, zdjęć, filmów itd.) planowanych do opublikowania na stronie www i/lub uczestniczy w tworzeniu treści strony www od strony programistycznej/webmasterowej.

  • Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z Zasadami składania wniosków on-line – otwiera nowe okno..

  • Po zgłoszeniu otrzymasz w wiadomości e-mail instrukcje i komplet dokumentów formacie PDF.

  • Pamiętaj! Koniecznie wydrukuj i podpisz otrzymane dokumenty
   w miejscach oznaczonych podpisz tutaj

  • Następnie dostarcz je do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

  • UWAGA. Pola oznaczone symbolem gwiazdki (*) są wymagane.

   

  Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu - Krok 1

  Ja,

   

  zgłaszam chęć wzięcia udziału w szkoleniu p.t.:

  Kurs on-line dla administratorów stron oraz webmasterów w zakresie dostępności cyfrowej i zgodności z wytycznymi WCAG 2.1 (AA)

  oraz: (wymagane jest zaznaczenie wszystkich opcji)
  • zobacz Regulamin rekrutacji, kwalifikacji i uczestnictwa w projekcie otwiera nowe okno

  Step 2

  Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu - Krok 2

  Kurs on-line dla administratorów stron oraz webmasterów w zakresie dostępności cyfrowej i zgodności z wytycznymi WCAG 2.1 (AA)

  ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA

  Niezbędne jest zaznaczenie pola oraz wypełnienie wszystkich poniższych pól.

  Podstawowe Dane Uczestnika

  Płećwymagane

  Wykształcenie:wymagane

  Dane adresowe i kontaktowe

  Status osoby na rynku pracy w momencie przystąpienia do projektu
  Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu:wymagane

  Stanowisko:wymagane


  Planowany udział uczestnika w projekcie  Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu
  Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant,
  osoba obcego pochodzenia (dane wrażliwe):wymagane

  Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań:wymagane

  Osoba z niepełnosprawnościami (dane wrażliwe):wymagane

  Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej:wymagane

  Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu - Krok 3

  Kurs on-line dla administratorów stron oraz webmasterów w zakresie dostępności cyfrowej i zgodności z wytycznymi WCAG 2.1 (AA)

  OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

  (uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

  Niezbędne jest zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz potwierdzenie tego faktu poprzez zaznaczenie pola.

  1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

  2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:

   1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),

   2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UEL 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),

   3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.);

   4. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

  3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”, „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje programów operacyjnych”.

  4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Uniwersytet dla wszystkich - Level up”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.

  5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul. Nowogrodzkiej 47a, beneficjentowi realizującemu projekt - Uniwersytetowi Warszawskiemu z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzez Instytucji Zarządzającej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych.

  6. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

  7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

  8. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

  9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.

  10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  12. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

  13. Mogę skontaktować się u beneficjenta z osobą, która odpowiada za ochronę przetwarzania danych osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@uw.edu.pl lub z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@miir.gov.pl.

  14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17, 18 i 19 RODO.

  15. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  16. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie oraz monitoringu moje dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko, PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze: „Zbiór danych osobowych z ZUS”. Dla tego zbioru mają zastosowanie informacje jak powyżej1.
   (1)Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Działania 1.3 lub 1.2.